Forside | Generalforsamling | Referater | Vedtægter I Bestyrelse |

Generalforsamling

På grund af forlængelse af corona-restriktionerne er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid.

---

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet. Beslutningerne træffes ved et simpelt stemmeflertal.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg:

a. Valg til bestyrelse

b. Valg af revisorer

c. Valg af delegerede til Landsmødet

7. Eventuelt

8. Godkendelse af beslutningsreferat

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.