Forside | Generalforsamling | Referater | Vedtægter I Bestyrelse |

Vedtægter

1. Navn og hjemsted

Cyklistforbundet i Rødovre er en afdeling af Cyklistforbundet med hjemsted i Rødovre.

2. Formål

Formålet for Cyklistforbundet i Rødovre er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter:

- at varetage cyklisternes interesser.

- at øve indflydelse på planlægning og beslutninger, der vedrører cyklisternes forhold.

- at søge størst mulig færdselssikkerhed for cyklister.

- at fremme oplysningsarbejdet for cyklismen.

- at skabe kontakt mellem Rødovres cyklister bl.a. ved fællesarrangementer.

3. Medlemmer

Medlemmer af Cyklistforbundet i Rødovre er de i Rødovre Kommune bosatte medlemmer af Cyklistforbundet. Øvrige medlemmer af Cyklistforbundet kan indmeldes, såfremt de ikke er medlemmer af en anden afdeling.

4. Regnskabs- og formueforhold

Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens midler opbevares i bank eller ved kassereren.

Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening. Kassereren varetager de løbende økonomiske forretninger.

Ansvar overfor tredjemand: medlemmer, bestyrelse og medhjælpere er ikke personlig ansvarlig for foreningens forpligtigelser. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.

5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed for Cyklistforbundet i Rødovre, dog med de begrænsninger der sættes af Cyklistforbundet.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel i medlemsbladet for Cyklistforbundet og/eller ved anden skriftlig indkaldelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet. Beslutningerne træffes ved et simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan forlanges af mindst 20% af forsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg:

a. Valg til bestyrelse

b. Valg af revisorer

c. Valg af delegerede til Landsmødet

7. Eventuelt

8. Godkendelse af beslutningsreferat

Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringsforslag skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen. Ordlyden af et vedtægtsændringsforslag skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

6. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer.

Varsel og bekendtgørelse iøvrigt som ved en ordinær generalforsamling.

7. Valg og Konstitution

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og skal bestå af mindst 4 og højst 7 medlemmer.

Endvidere vælges indtil 2 suppleanter.

Bestyrelsesvalg:

Ulige år:

Valg af formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.

Lige år:

Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.

Hvert år:

Valg af to suppleanter for en etårig periode.

Valg af revisorer:

Ulige år:

Valg af en revisor for en toårig periode.

Lige år:

Valg af en revisor for en toårig periode.

Hvert år:

Valg af en suppleant for en etårig periode.

På generalforsamlingen vælges delegerede til landsmødet i Cyklistforbundet, i overensstemmelse med dettes vedtægter.

Alle fremmødte og myndige medlemmer af Cyklistforbundet i Rødovre er valgbare, dog kan fraværende myndige medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden før generalforsamlingens start, lade sig opstille.

8. Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen iht. dennes dagsorden og paragraffen Valg og Konstitution.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rødovre Kommunes retningslinier. Den samlede bestyrelse skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen varetager Cyklistforbundet i Rødovres interesser i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen er ulønnet.

9. Udvalg og Arbejdsgrupper

Medlemmer af Cyklistforbundet i Rødovre kan med bestyrelsens godkendelse danne arbejdsgrupper, ligesom bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.

10. Opløsning af Afdelingen

Opløsning af Cyklistforbundet i Rødovre kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor forslaget er på dagsordenen.

Afdelingens eventuelle ejendele tilfalder da Cyklistforbundet.

Således vedtaget på generalforsamling d. 28. februar 2019.