Vision Silkeborg, Cyklernes by

Cyklistforbundet i Silkeborg har fået ny bestyrelse og nye visioner. Vi bringer her et oplæg til forskønnelse af byen og forbedring af cykelinfrastrukturen.

I forlængelse af Cykelby Silkeborgs fine visioner for byens borgere vil vi gerne, at Silkeborg tager initiativet videre og giver cyklismen et tiltrængt løft.

Supercykelstier

  • Pendlerruter udvides og føres helt ind til centrum.

  • Stærkt trafikerede cykelruter skal være så brede, at langsom- og hurtigkørende trafik sikkert kan passere hinanden.

  • Cyklister foretrækker frisk luft. Derfor skal der være flere cykelgader, så skoleelever o.a. kan passere byen uden at komme i vejen for biltrafikken.

  • Byens udvikling fordrer flere passager under banelegemet for cyklister og gående for at man kan komme hurtigere frem.

  • Der findes i byens rum mulighed for at cyklister, fodgængere og biler kan sive til alles fordel.

  • De rekreative områder omkring søerne kan bidrage til at knytte byen sammen på en helt unik måde, der kan skabe kreative fællesskaber, sunde skolebørn og med rette give byen ry for at være visionær.

Link til video der omhandler det viste stinet.

Rekreative områder ved søen og forbindelserne til Alderslyst og Lunden

Når vi ser på bykortet, springer Viborgbroen i øjnene, som det mest trafikerede og måske med rette det mest udskældte trafikknudepunkt. Det kunne fortjene et visuelt såvel som trafikalt løft til glæde for alle trafikanter – en meget bred løsning med klar adskillelse af kørende- gående-og cyklende trafikanter. Vi ønsker et cykelstinet rundt om søerne, hvor man kan færdes i begge retninger langs med søen. For at binde byen mere sammen og fremme den gående og cyklende trafik, skal der være cykel-gangbroer over langsøen, der på en iøjnefaldende og smuk måde forbinder Odden til Alderslyst og Centrum til Odden. Såvel Søvej som parkering langs Søgade bør komme til at ligge under opholdsarealerne ned mod søen, hvor man som gående eller cyklende får let adgang til centrum uden at skulle passere trafikerede veje. Det kræver kun en let tilpasning af passagen ved Banken eller hen mod Torvet for at få ubesværet adgang til byen. En cykelbro til Odden og til Lunden ville virkelig være et rekreativt løft for hele området.