Vedtægter for Thisted afdelingen

§ 1. Cyklistforbundet, Thisted afdeling er en lokalafdeling under Cyklistforbundet.

§ 2. Afdelingens formål er, i overensstemmelse med Cyklistforbundets vedtægter, at øve indflydelse på lovgivning og administration, der vedrører cyklisternes interesser, at søge anlagt cykelstier og udført forbedringer af færdselsveje og færdselsforhold.

§ 3. Medlemmer i afdelingen er de i Thisted kommune bosatte medlemmer af Cyklistforbundet. Medlemmer i andre kommuner kan optages jvf. landsorganisationens vedtægter §19 stk. 2.

Afdelingen opkræver ikke kontingent, men søger sine udgifter dækket af Cyklistforbundet og evt. kommunale tilskud.

§ 4. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mail til afdelingens medlemmer samt bekendtgørelse på afdelingens hjemmeside. Samtidigt angives bestyrelsens forslag til dagsorden, herunder indkomne forslag.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.

  2. Formandens beretning.

  3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til arbejdsprogram.

  5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

  6. Valg af delegerede og suppleanter blandt bestyrelsesmedlemmerne til Cyklistforbundets landsmøde. Antal i henhold til Cyklistforbundets regler.

  7. Eventuelt.

Valgperioder: bestyrelsesmedlemmer 2 år, øvrige 1 år. Den første bestyrelses funktionsperiode er 2 år. Herefter afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter fælles overenskomst og dernæst henholdsvis 3 (ulige år) og 2 (lige år) efter anciennitet.

Forslag til dagsordenens punkt 4 vedrørende vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. januar for at kunne optages til beslutning. Andre forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, hvis disse ønskes udsendt, ellers senest 8 dage forud. Der optages protokol over beslutningerne.

Kopi sendes til hovedbestyrelsen i Cyklistforbundet.

§ 5. Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal. Kun medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år. Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, og skriftligt når det forlanges. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Ændringer i lokalafdelingens vedtægter samt opløsning af afdelingen kræver dog 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.

Ved opløsning tilfalder afdelingens midler Cyklistforbundet.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 20% af afdelingens medlemmer. Den bekendtgøres ligesom en ordinær generalforsamling.

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen arbejder kollektivt og repræsenterer afdelingen udadtil, samt over for Cyklistforbundets hovedbestyrelse.

Bestyrelsen foranlediger generalforsamlingen indkaldt.

§ 8. Bestyrelsen kan tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper eller udvalg, ligesom medlemmer af lokalafdelingen, med bestyrelsens godkendelse, kan danne en arbejdsgruppe eller et udvalg.

Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for afdelingen til udvalg hos andre organisationer.