Sådan kan I inddrage eleverne

Det er eleverne, som det hele handler om. Jo mere I lytter til elevernes og elevrådets ønsker og erfaringer, desto højere status får cykling hos dem. Eleverne kan bidrage med rigtig gode idéer til, hvordan man kan styrke cykelkulturen på skolen og skabe en bedre trafikadfærd på skolen om morgenen. Vi har fem stærke anbefalinger til, hvordan eleverne kan hjælpe jer med at gøre skolen til en god cykelskole.

Det kan eleverne gøre

Sætte cykling på dagsordenen i elevrådet

Foreslå elevrådet at sætte cykling på dagsordenen og tale om, hvad I som skole kan få ud af, at flere elever cykler til og fra skole, og at cyklen bruges mere i undervisningen. Giv dem også gerne konkrete ansvarsområder for at give eleverne ejerskab og ansvarsfølelse.

Elevrådets ansvarsområder kunne for eksempel være at:

  • Opdatere skolens cykelregler en gang om året

  • Dele deres erfaringermed, hvordan det er at færdes på skolen område

  • Udforme skiltningen – for eksempel omkring cykelparkering og skolegård

  • Komme med ideer til valgfag, cykeltræning og arrangementer

Indgå i skolens cykeludvalg

Elevrådet bør oplagt inviteres med i skolens cykeludvalg, hvis der er et sådant. Det er vigtigt, at de får indflydelse på skolens beslutninger omkring cykling, da det jo i høj grad er dem, der skal i sadlen.

Agere rollemodeller for eleverne i de yngre klasser

Cyklister i de ældste klasser er rollemodeller for de små. I kan give de store elever et medansvar for at oplære og cykeltræne de små. Et godt forløb på tværs af årgange skaber også fællesskab på skolen. De store kan for eksempel undervise i:

  • Motoriske øvelser

  • Trafikregler

  • Tjek af om cyklen er lovlig og køreklar

  • Indstilling af cykelhjelme

Lave trafiktællinger på skolen

For løbende at sætte skolens cykelpolitik i relief er det en god idé at lave trafiktællinger på skolens område fx hvert eller hvert andet år. Det er en oplagt opgave for eleverne at deltage i. Sæt fx elevrådet på opgaven eller udvælg en årgang, der skal stå for det som del af en cykeltemauge.

Være involveret i et elevbetjent cykelværksted

Det er god praktisk læring at vide, hvordan man vedligeholder sin cykel, for en velpumpet og velsmurt cykel kommer oftere ud at trille. Skolen kan fx oprette et cykelværksted bemandet af elever og voksne cykelentusiaster eller eventuelt pedeller, som holder elevernes og skolens eventuelle lånecykler vedlige.

Det er skrevet ind i Herstedøster Skoles værdigrundlag, at eleverne cykler til alting. Cykling giver børnene frihed og handlemuligheder, og det er en del af dannelsen fra barn til voksen at lære at cykle.Birgitte Pilgård, skoleleder på Herstedøster Skole i Brøndby

Hvad kan de andre aktører på skolen gøre?

Det kan skolens ledelse gøre

Skolens ledelse kan gå foran og signalere, at her på skolen skal cykling prioriteres.

Det kan skolens bestyrelse gøre

Skolebestyrelsen kan bidrage til en stærk forankring af skolens cykelvision hos forældrene.

Det kan lærerne gøre

Lærerne kan sætte fokus på cykling i undervisningen og motivere elevere til at cykle mere både i og uden for skoletiden.

Det kan forældrene gøre

Forældrene er vigtige rollemodeller for både deres egne børn og skolens elever som helhed.