Internationalt arbejde

Cyklistforbundet mener, at et internationalt arbejde på cykelområdet er essentielt for at fremme cyklismen globalt, og at Danmark har qua sin historiske cykelkultur en særlig og naturlig international forpligtigelse.

Danmarks internationale arbejde vil bidrage til en bæredygtig udvikling og til at skabe byer med et bedre byliv, som vil øge livskvaliteten blandt borgere. Det gælder både i den vestlige verden og i udviklingslandene, hvor bl.a. cykling kan være en af nøglerne til bedre velfærd.

Det er Cyklistforbundets holdning, at eksport- og vækstpotentialet på cykelområdet er enormt, og at der både frapolitisk hold samt fra relevante dele af industrien må en økonomisk saltvandsindsprøjtning til for at sikre, at det fulde potentiale bliver udnyttet.

Krav om øget mobilitet

Den tiltagende urbanisering på verdensplan med trængsel, flere borgere og klimaudfordringer, gør planlægningen af byer og borgernes muligheder for effektiv mobilitet essentiel. Der er brug for bedre og mere sammenhængende mobilitetsløsninger, som ikke skaber øget biltrafik og forurening. Denne internationale udfordring ønsker Cyklistforbundet aktivt at være med til at løse. Mange danske byer har haft en byplanlægning, hvor fokus er på mennesker, aktivitet og fællesskab. Disse fokuserede indsatser har været med til at skabe den danske cykelkultur, som mange lande finder stor inspiration i.

Cykling som eksportvare

Som nævnt tidligere er det Cyklistforbundets indtryk, at der er et stort, uforløst eksportpotentiale for danske virksomheder, og et stort vækst- og brandingpotentiale for Danmark som helhed. Danmark og danske byer skal også i fremtiden kunne inspirere, give best-practice løsninger, tilbyde rådgivning og know-how for udenlandske byer på cykelområdet. Talrige udenlandske delegationer besøger hvert år Danmark for at opleve den danske cykelkultur.

Med den rette markedsføring og opfølgning på disse besøg, vil de danske virksomheder kunne få langt større udbytte end i dag. Dette kræver dog målrettede investeringer, ellers risikerer Danmark at miste titlen som et af de førende lande på cykelområdet. Byer som i øjeblikket investerer i at fremme cykling er bl.a. Paris, som har afsat 150 mio. €, der skal bruges til at gøre Paris til verdens bedste cykel by i 2020.

Danmark skal i fremtiden arbejde hårdere for at bevare den danske førerposition, ikke mindst ift. Holland der opruster stærkt på dette eksportområde i disse år. Dette kræver bl.a. en øget indsats fra industrien, ministerier og Eksportrådet i Danmark, for at få mere fokus på cykling som en eksportvare, netop for at kunne konkurrere med hollænderne om de rådgivningsopgaver, der er på vej i byer som bl.a. Paris.

Case: Odense Kommune

Odense kommune – som også er et meget aktivt medlem i CED - blev i 2015 kåret som Årets Cykelkommune af Cyklistforbundet. Odense Kommunes mange tiltag har skabt grobunden for, at flere mennesker, både store og små er kommet i sadlerne. Odense har ligeledes opnået international anerkendelse og opmærksomhed. Denne anerkendelse kulminerede med, at Washington Post skrev en artikel om Odense, hvor de hæfter sig ved Odenses cykelstier, som sikrer eleverne, hvoraf næsten fire ud af fem går eller cykler i skole. Det står i skarp kontrast til udviklingen i USA, hvor antallet af cyklende skolebørn har været faldende.

Fakta: Luxembourg erklæringen

I oktober 2015 blev Luxembourg erklæringen underskrevet af EU’s transportministre. Målet for erklæringen er at skabe en fælles europæisk strategi, der kan vise vejen frem for mere cykling i Europa. Erklæringen er første skridt for en kommende EU-strategi for cykling. Erklæringen opfordrer bl.a. medlemslandene til at integrere cykling i den samlede transportpolitik og fremme cykelinfrastruktur og adfærdsændringer. Erklæringen anerkender det faktum, at 50% af EU´s byers varetransport kan flyttes over på ladcykler, og at 50% af private bilture i EU´s byer er under 5 km, hvilket er en transportlængde, som med fordel kan overføres til bl.a. cykler. ECF har været en central aktør i tilblivelsen af erklæringen.

Den 1. januar 2016 trådte FN´s bæredygtige udviklingsmål officielt i kraft. Formålet er at bekæmpe alle former for fattigdom, at bekæmpe ulighed og at takle klimaudfordringerne. Ifølge ECF og WCA kan cykling være med til at opfylde 11 ud af FN´s 17 bæredygtige udviklingsmål. Cykling kan ifølge ECF og WCA være et tværgående værktøj, som kan bygge bro mellem FN´s bæredygtige udviklingsmål og løse en række af disse.

Cyklistforbundet anbefaler

  • Cyklistforbundet anbefaler kommuner og virksomheder at markedsføre deres succeser og viden på cykelområdet internationalt, dette bl.a. igennem at oversætte pressemeddelelser angående cykling til engelsk og bringe disse på CEDs hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve. På denne måde kan nationale tiltag gøres internationale og eksponere Cykeldanmark, som kan komme alle interessenter til gavn.

  • Meld jeres virksomhed eller kommune ind i Cycling Embassy of Denmark. Ved aktivt medlemskab er det muligt at forbedre CED´s muligheder for indflydelse.

  • Samarbejde er ifølge Cyklistforbundet essentielt. Dette kan være samarbejde mellem virksomheder, kommuner og igennem venskabsbyer imellem to lande. Cyklistforbundet anbefaler derfor, at de samarbejdsaftaler, der er, bruges yderligere for at fremme cyklismen både nationalt og internationalt. Også gennem EU-projekter

  • Ifølge Cyklistforbundet er der et behov for større politisk fokus på det internationale eksportpotentiale, der er i den danske cykelkultur. Her ønskes en øget indsats fra Transport- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Eksportrådet.

Det gør Cyklistforbundet

Cyklistforbundet arbejder for Danmarks cirka 4.5 millioner cyklister, men vi arbejder også med et internationalt sigte for at fremme cyklismen ude i verden. Danmark har en helt unik cykelkultur, som der er stor international interesse for. Denne position ønsker Cyklistforbundet at udnytte dels ved at erfaringsudveksle med andre europæiske lande og dels ved at påvirke europæisk politikudvikling og lovgivning på EU niveau.

Det sker gennem vores engagement i det europæiske cyklistforbund ECF – European Cyclists´ Federation, og via Cyklistforbundets medlemskab af Cycling Embassy of Denmark (CED), hvor Cyklistforbundet markedsfører dansk cykelkultur og know-how. CED er en sammenslutning af danske organisationer, kommuner og private/kommercielle aktører på cykelområdet (Cyklistforbundet var i 2009 med til at grundlægge CED og er i dag sekretariat for organisationen).

Cyklistforbundet og andre medlemmer af CED modtager løbende besøg fra udenlandske embedsmænd, politikere, journalister og samarbejder med danske ambassader over hele verden, deltager på internationale konferencer osv. for at promovere danske cykelløsninger.

Cyklistforbundets internationale udvalg

Cyklistforbundet har et internationalt udvalg, som består af medlemmer, der arbejder for at indsamle og sprede viden om både cykelforhold og medlemsorganisationsarbejde ikke mindst i udviklingslandene. Udvalget afholder Skype-dialoger med cykelaktivister over hele verden og er fokuseret på at inspirere dem i deres lokale arbejde, bl.a. ved at skabe adgang til det omfattende engelsksprogede materiale, der formidler de danske erfaringer med cykelleg, anlæggelse af infrastruktur, politikker m.m.

Internationalt udvalg har også stået bag udviklingen af de såkaldte Bikeable City Masterclasses, som har været gennemført tre gange i København med deltagere fra bl.a. Sydamerika og Asien. Internationalt udvalg arbejder sammen med partnere i udviklingslande målrettet på at få Danida Fellowship Center til at støtte Masterclasses for interessenter fra u-lande.

Internationalt fokus på cykling

European Cyclists´ Federation (ECF) er en sammenslutning af europæiske nationale cykelorganisationer, inkl. bl.a. Cyklistforbundet som en af de grundlæggende organisationer. ECF har til formål at fremme et europæisk politisk fokus og samarbejde på cykelområdet. Ikke mindst i regi af EU-institutionerne. Det primære formål hos ECF er at gøre cyklen til et ligestillet transportmiddel i Europa.

ECF har desuden taget initiativ til dannelsen af World Cycling Alliance (WCA), et netværk af internationale NGO’er m.fl. på cykelområdet, med et formål om at påvirke en række af de internationale organisationer som FN, UNESCO m.fl. Bag initiativet ligger ønsket om, at cyklen indgår som et element til at bekæmpe fattigdom, bl.a. ved at gøre befolkninger i 3. verdenslande mere mobile.

ECF og WCA har bl.a. givet et bud på, hvordan øget cykling kan være med til at opfylde 11 ud af FN’s 17 udviklingsmål. Cyklistforbundet er således igennem samarbejdet med internationale partnere med til at fremme en international cykelkultur.

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler

Frivilligportalen

Bliv aktiv i cykelsagen

Gør en forskel. Få indflydelse. Brug frivillighåndbogen. Find en lokal afdeling.

Gå til Frivilligportalen