Der er planer om en helt ny bydel med såvel bolig- som rekreative områder, og hvis denne omkostningsfulde plan skal gennemføres, bør der i en helt anden grad sættes visionære krav til miljø og byindretning, udtaler Jette Gotsche, formand for Cyklistforbundets afdeling på Frederiksberg

Etablering af Lynetteholm

Cyklistforbundets afdelinger i København og på Frederiksberg har afgivet hver deres høringssvar vedrørende etablering af Lynetteholm. Afgivet den 14. februar 2021.

Lynetteholm er planen om en bæredygtig holm med grønne områder og en ny lang, grøn kystlinje ud mod Øresund.

København står midt i en historisk vækst, hvor det forventes, at byen vil vokse med 150.000 nye københavnere frem til 2050. Befolkningsvæksten lægger pres på byen med mangel på boliger og mere trafik. Samtidig er det nødvendigt at klimasikre byen mod stigende vandstande. Lynetteholm er et langsigtet bidrag til byens udvikling, der kan sikre et grønt, bæredygtigt København med plads til alle.

Cyklistforbundets afdeling i København og Cyklistforbundets afdeling på Frederiksberg har begge afgivet hver deres høringssvar vedrørende etablering af Lynetteholm, som begge er præsenteret nedenfor.

Du kan også læse det mere dybdegående hørringssvar vedrørende etableringen af Lynetteholm fra Forum for klima, trængsel og sundhed i København her


Høringssvar fra Cyklistforbundets afdeling i København

Svar på indbydelsen til at indsende høringssvar til beslutningen om anlæg af Lynetteholm, som det er beskrevet i lovforslaget.

Vi undrer os især over udsigterne til det anlagte områdes fravær af tilbud om fremkommelighed for cykling, fodgængertrafik eller andre transportformer (bortset fra motortrafik, hvor en forbindelse til Østre Ringvej nævnes flere gange).

Selve lovforslaget rummer store og bekvemme regler for By & Havn I/S i samarbejde med Københavns Kommune om hvilke ansvarsområder og hvilke opgavefordelinger, disse myndigheder tænkes at skulle varetage.

Herunder er det bemærkelsesværdigt, at der på tidlige stadier under anlægsfasen og herefter, skal kunne uddelegeres en stor del af opgaverne til andre operatører – uden beskrivelse af disse operatørers ansvarlighed over for gældende regler om driften af en storby og en hovedstad.

Påtale- og justeringsret over for By & Havn I/S tilfalder – rent juridisk - Københavns Kommune, men uden særligt specifikke juridiske retningslinjer for mulighederne for ønsker om ændring af planlagte operationer, når andre operatører er indliciteret i processerne.

Vi bemærker også, at der ikke i beskrivelsen af den påtænkte infrastruktur på – eller til og fra - Lynetteholm nævnes trafikale forhold, der kan muliggøre miljøbevidst transport til og fra de påtænkte bebyggelser eller det påtænkte kystlandskab på Lynetteholms østside. Med et citat fra Holger Bisgaard kan det siges meget kontant og præcist:

Tænk, at politikerne i verdens bedste cykelby har godkendt en principaftale med staten, som ikke indeholder et ord om, hvordan et nyt byområde til 35.000 indbyggere og 35.000 arbejdspladser skal betjenes med cykler, og hvordan man på cykel skal komme fra Lynetteholmen til Nordhavnen uden at passere Indre By? Og det er heller ikke kommet ind i aftalerne efterfølgende., udtaler Holger Bisgaard, forhenværende planchef, Københavns Kommune

Som aktive i Cyklistforbundet undrer dette punkt os meget. Der savnes beskrivelser af infrastrukturen på Lynetteholm.

Mere overordnet er vi også bekymrede for, at trafikbelastningen med støj- og støvplager for befolkningen i store dele af Indre By og det nordlige Amager i mange år under anlægsfasen vil være en stærkt generende faktor.

Vi er også imod anlægslovforslaget, fordi tidligere tiders større byggerier langs havnefronterne typisk hidkalder interesse fra kapital-fikserede entreprenører, der lægger vægt på boligarealernes værdi over for mulige købere og lejere, der vil blive inspireret til at anse områderne for ”deres egne”, hvor passage til og fra det omgivende terræn ønskes begrænset mest muligt for ”uvedkommende færdsel”. Ved anlæg af boligområder i både 2150 Nordhavn og 2450 Sydhavn ses der mange eksempler på denne ”privatiseringspraksis”. Det vil – alt andet lige – ikke virke særligt fremmende for mulighederne for færdsel på cykel eller til fods til de attraktive kystområder i planen for det østlige Lynetteholm.

Sammenkædningen af Lynetteholm-planerne med motorvejsforbindelserne via en Østre Ringvej mod Lufthavnen i syd vil desuden efter vores opfattelse snarere øge motortrafikken til Københavns Kommunes områder, end dæmpe den – som påstået i indledningen til lovforslaget. Erfaringer fra andre større vejprojekter viser det modsatte, nemlig en forøgelse af såvel den udenoms- som den gennemkørende trafik.

Venlig hilsen og på vegne af Cyklistforbundet København

Flemming Møller, bestyrelsesmedlem


Høringssvar fra Cyklistforbundets afdeling på Frederiksberg

Etableringen af Lynetteholm har fire formål:

  1. Mindske trængsel og forbedrer infrastruktur – Metrolinje og vejforbindelse reducerer trængslen i byen

  2. Deponi af overskudsjord – Plads til overskudsjord fra byggeri og anlæg i København

  3. Stormflodssikring. Beskytter København mod stormflod fra nord

  4. Dæmpe prisudviklingen på boligmarkedet – Lynetteholm, Kløverparken og Refshaleøen skaber plads til ca. 50.000 indbyggere.

Projektet indebærer desuden etablering af Østre Ringvej.

Cyklistforbundet er enige i behovet for at mindske trængsel og forbedre infrastruktur, men al erfaring viser at etablering / udvidelse af motorveje el.lign. meget hurtigt skaber mere biltrafik.

Der er planer om en helt ny bydel med såvel bolig- som rekreative områder, og hvis denne omkostningsfulde plan skal gennemføres, bør der i en helt anden grad sættes visionære krav til miljø og byindretning. Her en enestående chance for at gå visionært til værks og gå foran for vise at indretning af byer og tilgang til fritidsaktiviteter kan foregå på en klima- og miljørigtig måde med begrænset biltrafik. Det forudsætter, at den kollektive transport (metro og bus), cykeladgang til forskellige formål (pendlerruter og familieruter), og cykelmedtagning i den kollektive transport samt øvrige tiltag, der bidrager til at etablere levende, bæredygtige, menneskevenlige områder, prioriteres, jf. Københavns Kommuneplan 2019 om visionen om en storby for mennesker, med bæredygtige byløsninger.

Der skal efter planen de næste mange år transporteres enorme mængder jord, og Cyklistforbundet opfordrer til, at denne transport foregår via søvejen. Transport i lastbiler vil ud over den store miljøpåvirkning fra store lastbiler i byen betyde en stor sikkerhedsrisiko for byen cyklister.

Venlig hilsen og på vegne af Cyklistforbundet på Frederiksberg

Jette Gotsche, formand