Set i lyset af, at 65 % af danskerne har under 20 km på arbejde, og at der i disse år bygges flere supercykelstier omkring de større byer, som tiltrækker elcyklister/elcykelturister, må øget behov for ladepunkter forudses. Det vil være sørgeligt, hvis et utidssvarende antal ladepunkter afholdt danskerne fra at tage de lange ture på elcyklen i stedet for elbilen.

Wikimedia Commons

Cyklistforbundets bemærkninger ifm. høring om planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler

Cyklistforbundets høringssvar ifm. forslag til håndbogen ”Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler”. Afgivet den 2. juni 2022.

Cyklistforbundet har læst håndbog om planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler og indgiver hermed nedenstående høringssvar.

Må ikke stå i vejen for cyklismen

God cykelinfrastruktur og velplaceret cykelparkering er et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med at skabe de cykelvenlige byrum, som kræves, hvis vi som land skal lykkes med at flytte flest mulige danskere fra bil til (el-)cykel.

Derfor noterer Cyklistforbundet sig med tilfredshed, at håndbogen nævner, at privat kantstensladning ikke er tilladt, hvor der er separat cykelsti/cykelbane eller fremtidige planer om dette.

Men Cyklistforbundet opfordrer samtidig kraftigt til, at den endelige håndbog også påpeger, at ladepunkter til elbiler IKKE må stå i vejen for højkvalitetscykelparkering hvor det er sikkert at stille sin elcykel – herunder den slags, der er tæt på indgange til bygninger, er overdækket og har ladepunkter til elcykler.

Ladepunkter til elcykler

Cyklistforbundet hilser generelt en mere klimavenlig – og mindre – bilpark velkommen.

Men vi ønsker samtidig at pege på cyklens langt større klimafordele samt cyklens bidrag til bedre bymiljøer og sundere befolkning.

Derfor ønsker Cyklistforbundet her at gøre opmærksom på behovet for gode ladeforhold for elcyklister. Vi har i Danmark over de seneste år - samtidig med, at elbilerne indtager de danske veje – set en markant stigning i antallet af elcykler. Det er derfor vigtigt, at staten også udstikker krav, retningslinjer og vejledninger i gode ladeforhold for elcyklister.

For mange elcykel-pendlere vil det være tilstrækkeligt med fx en natlig opladning i hjemmet – om end nogle kan have et større behov. Men for tungt lastede elladcykler er det ikke altid tilstrækkeligt. Også for el-cykelturister vil gode ladeforhold undervejs gøre en stor forskel. Det er derfor vigtigt at imødekomme det stigende behov for ladepunkter til elcykler. Ganske som med elbiler er det vigtigt, at man kan oplade ved supermarkedet, bymidten, virksomheden osv.

For Cyklistforbundet er det derfor overraskende, at Vejdirektoratet ikke fra starten har sat sig for at lave en håndbog for planlægning af ladeinfrastruktur til alle slags privatkøretøjer – herunder elcykler. Cyklistforbundet har noteret sig, at elcykler i dag ikke har ensartede stiktyper – som det ellers gælder for biler, hvilket fortæller en del om den generelle underprioritering af cyklen – og at dette afsnit i en håndbog således er sværere beskrevet for cykler end for biler. Dog bør det være muligt at opstille krav og anbefalinger, der muliggør opsætning af ladepunkter, der modsvarer dagens stiktyper som samtidig kan udskiftes senere på en nem måde.

Cyklistforbundet bemærker, at håndbogen bl.a. er udarbejdet pba. ladestanderbekendtgørelsen, der ret beset ikke beskriver, at der kun er tale om ladeinfrastruktur til biler, lastbiler mv. Cyklistforbundet finder det således ærgerligt, at ladeinfrastruktur til elcykler ikke indgår i håndbogen. Ikke mindst set i lyset af, at elcyklen er meget konkurrencedygtig i rejsetid med biler på endog længere distancer (op til 15 km), også i de knap så tætbebyggede egne af landet – og hjælper i langt højere grad med CO2-reduktion end elbiler, pga. mindre udledning ved produktion samt mindre energiforbrug.

Stat og kommuners opbakning til cyklisme

Ifm. afsnittet om beregning af behovet for ladeinfrastruktur nævnes det kort, at det fremtidige antal biler – og dermed behov for ladepunkter hertil – påvirkes af tiltag, der kan få folk til at droppe bilen og over på cyklen (s. 43). Cyklistforbundet er naturligvis helt enige og mener generelt, at stat og kommuner bør afsøge alle muligheder for at få flere til at cykle mere i hverdagen.

Derfor vil Cyklistforbundet opfordre til, at det overordnede formål med at opstille ladepunkter, nemlig reduktionen af landets CO2-udledninger, skinner mere igennem i håndbogen. Dvs. at håndbogen også indeholder information om øvrige mulige transportrelaterede tiltag, der mindsker CO2-udledningen. Det kunne for eksempel være, hvordan man øger cyklismen ved at prioritere højklasset cykelparkering ved indgangen til virksomheder samt hvorledes disse i øvrigt kan sikre cykelvenlige forhold.

Her er det værd at bemærke, at Vejdirektoratets egen undersøgelse fra 2019 viste, at 8% af danskerne (ca. 380.000) allerede ejede en elcykel, samt at yderligere 10% af danskerne (godt 430.000) overvejede at anskaffe sig en elcykel. Set i lyset af, at 65 % af danskerne har under 20 km på arbejde, og at der i disse år bygges flere supercykelstier omkring de større byer, som tiltrækker elcyklister/elcykelturister, må øget behov for ladepunkter forudses. Det vil være sørgeligt, hvis et utidssvarende antal ladepunkter afholdt danskerne fra at tage de lange ture på elcyklen i stedet for elbilen.

Læs også

Kør sikkert på elcykel

18. juni 2020

Pulje til ladestandere til elbiler

Cyklistforbundets og Dansk Cykelturismes høringssvar i forbindelse med bekendtgørelse om pulje til fremme af ladestandere til elbiler. Afgivet 17. juni 2020.

Læs høringssvar

31. maj 2021

Lokale hastighedsgrænser

Cyklistforbundets høringssvar ifm. udkast til ”Bekendtgørelse om lokale hastigheds-grænser” samt ”Vejledning til bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser”

Læs høringssvar

El-cykler

Der er med el-cyklen et kæmpe potentiale for at flytte bilister over på cykel. Kommuner og stat skal være med til at fremme brug af el-cykler.

Læs holdningspapiret