Forside | Bestyrelse | Arrangementer | Nyhedsbreve og indbydelser | Inspiration

Kan Lemvig blive Årets Cykelkommune 2019?

____________________________________________________________________________________________________

Der skal nok både held, flid og dygtighed til for at nå dertil, men mindre kan måske også gøre det. Det følgende er hvad vi håber kan skrives i 2019 - ti år efter stiftelsen af DCF-Lemvig.

Lemvig 2019- Årets Danske Cykelkommune
Lemvig Kommune er netop i år blevet kåret som Årets Danske Cykelkommune. Det er første gang det sker at en ikke udpræget bykommune er blevet tildelt denne eftertragtede titel som siden 2011 er tildelt kommuner som har gjort en helt særlig indsats for at fremme cyklismen - udpeget af en særlig komite nedsat af Transportministeriet, Trafikøkonomisk Selskab og Dansk Cyklist Forbund.

I komiteens begrundelse hedder det blandt andet:

"Lemvig Kommune har over en tiårig periode udvist et målbevidst initiativ for at fremme cyklismen i kommunen. Det er lykkedes at nå de ambitiøse målsætninger der blev sat efter kommunalvalget 2009 med næsten 100 procent. Cykelstinettet er meget nær ved at være fuldt udbygget, og det har givet en kraftig vækst i cykeltrafikken. Den øgede cykeltrafik har haft en lang række positive følgevirkninger. Eksempelvis kan det påvises at folkesundheden i kommunen er markant forbedret, ikke mindst blandt de yngre årgange hvor fx andelen af overvægtige og svært overvægtige børn i alderen 6-16 år er reduceret med hhv. 70 og 80 pct. I forhold til landsgennemsnittet har kommunen mindre end halvt så stor en andel af overvægtige børn. Blandt de voksne er der i alle aldersklasser sket markante fald i andele af overvægtige. Den øgede cykeltrafik har endvidere medført et stort fald i antal kørte kilometer i bil, og således er luften blevet renere og CO2-udledningen betydeligt formindsket. Lemvig Kommune er blandt andet på denne baggrund blevet mere attraktiv at bo i, og det tidligere fald i befolkningstallet er nu vendt til en lille stigning i hvert af de sidste tre år. Samtidig har turismen i kommunen udviklet sig stærkt efter at det er blevet muligt at markedsføre kommunen som et Eldorado for cykelturister. Lemvig Kommune har vist vejen for landtes øvrige landkommuner, og disse er da også i fuld gang med at tage ved lære af Lemvig Kommune - ja, selv fra udlandet har interessen for at studere Lemvigs cykeleventyr været overvældende."

Det hele begyndte med kommunevalget i 2009 hvor fremme af cykeltrafikken blev et af valgkampens helt store emner. Alle partier havde det med i deres valgprogram, og valgresultatet var ikke til at tage fejl af: de politikere der gik mest helhjertet ind for sagen, fik langt de fleste stemmer. Den nye kommunalbestyrelse fik derfor et stærkt islæt af cyklistpositive politikere, og der blev hurtigt formuleret en trafikhandlingsplan for de næste ti år hvor cyklismen fik en særdeles fremtrædende plads.

Handlingsplan

Handlingsplanen tegnede et billede af Lemvig 2019 som en kommune hvor man kunne cykle sikkert og trygt overalt. De større veje skulle alle have cykelsti - en plan der krævede store økonomiske ofre. Planen mødte i starten stor skepsis, men en kvalificeret cost-benefit analyse viste klart at investerimgen ville give en stor samfundsøkonomisk gevinst, og med denne analyse i bagagen lykkedes det at opnå status som særlig forsøgskommune, hvorefter det blev muligt at få regeringen og EU til at doble op så planen kunne holdes hele vejen gennem de ti år.

Nu mangler kun nogle få km før end alle kommunens større veje har fået cykelsti. Allerede i 2012-14 kvitterede staten for kommunens energiske indsats ved at anlægge cykelstier langs hele statsvejen fra Thyborøn til Humlum. Cykeltrafikken omkring skolerne blev sikret allerede efter fire år, og derpå gik man i gang med at forsyne alle primærveje med fortrinsvis dobbeltrettede cykelstier. Samtidig byggedes et net af cykelstier ud til kommunens mange fine naturområder - til glæde for såvel borgere som turister. Cykelturister på de nationale cykelruter 1 (Vestkyststien) og 12 (Limfjordsruten) fremhæver strækningerne gennem Lemvig Kommune som nogle af de fineste på hele ruten. Lemvig-området er blevet kendt - også i udlandet - som et godt sted at cykle, og den markante vækst der er sket inden for turisterhvervet i Lemvig Kommune de sidste fem år, kan entydigt henføres til den stærkt øgede cykelturisme.

Cykelturisme

Cykelturismen har givet en uventet stor vækst i handel og beskæftigelse. Cykelturisme er blevet disse års vækstområde inden for turismen i Danmark såvel som i flere omkringliggende lande i takt med at miljøhensyn har vendt udviklingen så de tidligere så almindelige ferierejser til fjerntliggende lande spiller en stadig mindre rolle og trenden går mod aktiv ferie. De gode cykelforhold har både trukket rigtig mange udenlandske turister til og gjort det mere tillokkende for danskere at holde ferie hjemme i Danmark.

Det var nok de færreste der havde forestillet sig at handlingsplanen ville få så positive konsekvenser for udviklingen i befolkningstallet som det skete. Befolkningsudviklingen i Lemvig Kommune er vendt så der nu er en lille, men konstant årlig fremgang. Det er ganske enkelt blevet klart mere attraktivt at bo i kommunen, og da virksomhederne også har blik for hvor der er godt at være, er der skabt øget optimisme og adskilligt flere nye arbejdspladser.

Folkesundhed

Men de allerklareste forbedringer er sket med folkesundheden. Den øgede cykeltrafik har medført mindre sygelighed, både fysisk og psykisk. Fedme var et stort problem overalt i landet i 2009, men i Lemvig er problemet nu næsten forsvundet, i hvert fald for børn og unge som har nået et niveau seks gange mindre end for ti år siden! Også de ældre er blevet sundere. Her er forbedringerne knap så markante, men der er dog ingen tvivl om at der på denne baggrund er blevet frigivet resurser på ældreplejen. Forbedringerne på de psykiske sygdomme er måske overraskende, men det er velkendt at motion er blevet en væsentlig faktor ved både forebyggelse og behandling i psykiatrien.

De store investeringer i cykeltrafikken har således givet en række forbedringer som kan måles økonomisk. Men ikke nok med det - de har også gjort Lemvig Kommune til en kvalitativt bedre kommune at leve i!

De fremsynede politikere fra 2009 fortjener stor ros. De troede på sagen - og de fik ret! Hele vejen fik de naturligvis opbakning fra Dansk Cyklist Forbund og dets Lemvigafdeling. Det var en fornøjelse at være vidne til.

DCF-Lemvig, 19. februar 2019