Forside | Bestyrelse | Arrangementer | Nyhedsbreve og indbydelser | Inspiration

Vedtægter for Cyklistforbundets afdeling i Lemvig

§ 1. Foreningens navn og adresse
Foreningen der er stiftet den 19. februar 2009, er en afdeling af Cyklistforbundet.

Foreningens navn er "Cyklistforbundet, Lemvig Afdeling".

Foreningens postadresse er formandens adresse.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at varetage cyklisternes interesser i Lemvig Kommune.

§ 3. Medlemmer
Enhver privatperson som er medlem af Cyklistforbundet og som bor i Lemvig Kommune, er medlem.

Personer der er bosat i andre kommuner, kan også være medlemmer såfremt de ikke er medlem af en anden afdeling, jf. landsforeningens vedtægter, § 19, stk. 2.

Medlemskabets kontingent betales til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de i vedtægterne fastsatte grænser.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Valgbarhed og stemmeret forudsætter at kontingentet er betalt.

Afstemning skal ske skriftligt hvis blot ét medlem ønsker det. Hvert medlem har én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Medlemmerne indkaldes skriftligt - evt. via mail - og/eller ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det. Den bekendtgøres med angivelse af dagsorden og afvikles i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde disse punkter:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Fremtidig virksomhed.
10. Eventuelt.

§ 5. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem 3 og 5 medlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Valgene gælder for 2 år.

Generalforsamlingen vælger delegerede til Cyklistforbundets landsmøde blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Formanden og kassereren skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen holder møder efter behov og når et medlem af bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder på lige fod med bestyrelsens medlemmer, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen supplerer sig med en suppleant, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før tiden. I så fald skal suppleanten på valg ved førstkommende generalforsamling uanset om der trædes ind i et medlemskab der først udløber på en senere ordinær generalforsamling.

§ 6. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor inden generalforsamlingen og godkendes endeligt af denne.

Revisoren vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Desuden vælges hvert år en revisorsuppleant for et år.

§ 7. Tegningsregler
Foreningen forpligter i økonomiske anliggender over for tredjemand ved underskrift af bestyrelsen. De daglige forretninger kan ske ved underskrift af formanden eller kassereren.

§ 8. Det lokale arbejde
Bestyrelsen

- Forestår i fællesskab afdelingens arbejde og kontakt til hovedforbundet

- Kan lade sig repræsentere i andre foreninger eller hvor den i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt.

- Kan udtale sig på forbundets og afdelingens vegne i alle lokalspørgsmål

- Holder hovedbestyrelsen/forbundet underrettet om afdelingens aktiviteter

- Forpligter sig til at fastholde Cyklistforbundets linje

- Indberetter afvigelser eller uenighed til hovedbestyrelsens afgørelse

- Kan nedsætte permanente og ad hoc udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter.


§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling.

Hertil kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer som er besluttet af generalforsamlingen, skal godkendes af Cyklistforbundets hovedbestyrelse, jf. forbundets vedtægter, § 17, stk. 2.

§ 10. Ophør
Ophør af foreningen kan besluttes på en generalforsamling. Forslag om ophør af foreningen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Opløsning af foreningen kan ske når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er kun den sidste betingelse opfyldt, skal en ny generalforsamling indkaldes inden udgangen af den følgende måned, og beslutningen tages da med 2/3 flertal uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

Ved foreningens ophør overgår eventuelle ejendele til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 11. Ikrafttræden
Disse vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 19. marts 2015.
Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.

Lemvig, 19. marts 2015