Standardvedtægter for en lokalafdeling i Cyklistforbundet

Vedtægterne kan tilpasses til lokalafdelingens temperament og ambitioner. De må ikke stride mod Cyklistforbundets vedtægter og skal godkendes af Cyklistforbundets hovedbestyrelse.

Hent standardvedtægterne i pdf

§ 1. Foreningens navn & adresse

Foreningen, der er stiftet den [stiftelsesdato], er en lokal afdeling af Cyklistforbundet.
Afdelingens navn er ’Cyklistforbundet, [lokalnavn] Afdeling. Afdelingens postadresse er: formandens adresse.

§ 2. Formål

At varetage cyklisternes interesser i [lokalnavn) og hvad afdelingen måtte blive enige om - fx:

 • at skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister

 • at få flere til at cykle mere

 • at nedbringe trafikkens belastning af miljøet

 • at sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel

 • at opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler

 • at sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje

 • at øge interessen for cyklen som et sundt, miljøvenligt og alternativt transportmiddel.

§ 3. Medlemmer

Enhver privatperson, som er medlem af Cyklistforbundet, og som bor i [lokalnavn], til-knyttes den lokale afdeling. Personer, der er bosat i andre kommuner, kan også tilknyttes afdelingen, såfremt de ikke tilknyttes en anden afdeling, jvf. landsforbundets vedtægter.

Medlemskabets kontingent betales til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed inden for de grænser, som fastsættes i landsforbundets vedtægter og i overensstemmelse med Cyklistforbundets politik i øvrigt:

 • Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent

 • Valgbarhed og stemmeret forudsætter at kontingentet er betalt

 • Afstemning skal ske skriftligt hvis blot ét medlem ønsker det

 • Hvert medlem har én stemme

 • Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde

 • Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af [månedsnavn] måned.

Bestyrelsen kan vælge at afholde en digital generalforsamling, såfremt det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at afholde fysisk generalforsamling.

De lokalt tilknyttede medlemmer indkaldes skriftligt/via e-mail og/eller ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag skal være lokalformanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-lingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10% af med-lemmerne skriftligt forlanger det, og bekendtgøres med angivelse af dagsorden og afvik-les i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og to stemmetællere

 • Bestyrelsens beretning

 • Regnskab

 • Indkomne forslag

 • Valg af bestyrelse

 • Valg af suppleant

 • Valg af formand

 • Valg af delegerede til Cyklistforbundet landsmøde

 • Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Fremtidig virksomhed

 • Eventuelt.

§ 5. Bestyrelsen

Afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer.

 • Bestyrelsen er ulønnet

 • Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og halvdelen af bestyrel-sen er på valg hvert år. Valgene gælder for 2 år

 • Generalforsamlingen vælger en formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer

 • Formanden skal være fyldt 18 år

 • Generalforsamlingen vælger delegerede til Cyklistforbundets landsmøde blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formandens foranstaltning med kasserer og sekretær.

 • Kassereren skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen holder møder efter behov, og når formanden eller mindst 1 af bestyrelsen finder det fornødent.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Er en bestyrelse ikke fuldtallig, supplerer den sig i årets løb med suppleanten.

1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling. Suppleanten vælges for 1 år. Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder på lige fod med bestyrelsens medlemmer, dog uden stemmeret.

Hvis en suppleant træder ind i bestyrelsen i stedet for et medlem, der går af i utide, skal denne suppleant på valg på den førstkommende ordinære generalforsamling, selv om der trædes ind i et medlemskab, der først udløber på en senere ordinær generalforsam-ling.

§ 6. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 1 revisor inden generalfor-samlingen og godkendes endeligt af denne.

Revisoren vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Desuden vælges hvert år 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 7. Tegningsregler

Foreningen forpligter i økonomiske anliggender over for tredjemand ved underskrift af bestyrelsen.

De daglige forretninger kan ske ved underskrift af formanden eller kassereren.

§ 8. Det lokale arbejde

Bestyrelsen

 • forestår i fællesskab afdelingens arbejde og kontakt til landsforbundet

 • kan lade sig repræsentere i andre lokale foreninger eller, hvor den i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt

 • kan udtale sig på lokalafdelingens vegne i lokalspørgsmål

 • holder hovedbestyrelsen/landsforbundet underrettet om afdelingens aktiviteter

 • forpligter sig til at fastholde Cyklistforbundets linje

 • indberetter afvigelser eller uenighed til hovedbestyrelsens afgørelse

 • kan nedsætte permanente og ad hoc-udvalg til varetagelse af lokalafdelingens ak-tiviteter.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling. Hertil kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før gene-ralforsamlingen.

Vedtægtsændringer, som er besluttet af generalforsamlingen, skal godkendes af Cyklist-forbundets hovedbestyrelse.

§ 10. Ophør

Ophør af afdelingen kan besluttes på en generalforsamling. Forslag om ophør af afdelin-gen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Opløsning af afdelingen kan ske, når mindst halvdelen af medlemmerne stemmer og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.

Er stemmerne ikke til stede, skal en ny generalforsamling indkaldes inden udgangen af den følgende måned, og beslutningen tages da med det nævnte flertal, uanset omfanget af tilstedeværende stemmer.

Ved afdelingens ophør overgår eventuelle ejendele til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 12. Ikrafttræden

Ovennævnte vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den [generalforsamlingsda-to]. De afløser hidtil gældende vedtægter. Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.

Frivilligportalen

Bliv aktiv i cykelsagen

Gør en forskel. Få indflydelse. Brug frivillighåndbogen. Find en lokal afdeling.

Gå til Frivilligportalen

Frivilligportalen

Hvad laver de frivillige?

Se eksempler på det store arbejde for cykelsagen, som foregår lokalt i Cyklistforbundets afdelinger rundt om i Danmark.

Læs 'tæt på'-historierne
Cykling i skoven

Frivilligportalen

Kalender: Det sker lokalt

Cykelture, gør det selv-værksteder, medlemsmøder og St. Cykeldag. Se aktuelle begivenheder og arrangementer i Cyklistforbundets lokale afdelinger.

Se afdelingernes kalender