Forslag til lokale vedtægter

Her er et forslag til vedtægter for en lokal afdeling i Cyklistforbundet.

Vedtægterne kan tilpasses til lokalafdelingens temperament og ambitioner. De må ikke stride mod landsforeningen Cyklistforbundets vedtægter og skal godkendes af Cyklistforbundets hovedbestyrelse.

§ 1. Foreningens navn & adresse

Foreningen, der er stiftet den [stiftelsesdato], er en afdeling af Cyklistforbundet.
Afdelingens navn er "Cyklistforbundet, [Lokalnavn] Afdeling".
Foreningens postadresse er: Formandens adresse.

§ 2. Formål

At varetage cyklisternes interesser i [Lokalnavn] og hvad foreningen måtte blive enige om - fx:

 • at skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for cyklister.

 • at få flere til at cykle mere.

 • at nedbringe trafikkens belastning af miljøet.

 • at sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel.

 • at opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler.

 • at sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje.

 • at øge interessen for cyklen som et miljøvenligt og alternativt transportmiddel.

§ 3. Medlemmer

Enhver privatperson, som er medlem af Cyklistforbundet, og som bor i [Lokalnavn], er medlem.
Personer, der er bosat i andre kommuner, kan også være medlemmer, såfremt de ikke er medlem af en anden afdeling, jvf. landsforeningens vedtægter § 19, stk. 2.

Medlemsskabets kontingent betales til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed inden for de i vedtægterne fastsatte grænser.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Valgbarhed og stemmeret forudsætter at kontingentet er betalt.

Afstemning skal ske skriftligt hvis blot ét medlem ønsker det.

Hvert medlem har én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af [månedsnavn] måned.
Bestyrelsen kan vælge at afholde en digital generalforsamling, såfremt det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at afholde fysisk generalforsamling.

Medlemmerne indkaldes skriftligt/via e-mail og/eller ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det, og bekendtgøres med angivelse af dagsorden og afvikles i øvrigt som en ordinær generalforsamling.

Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af suppleant.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af delegerede til Cyklistforbundet landsmøde.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Fremtidig virksomhed.
 11. Eventuelt.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, og halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Valgene gælder for 2 år.

Generalforsamlingen vælger en formand blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Formanden skal være fyldt 18 år.

Generalforsamlingen vælger delegerede til Cyklistforbundets landsmøde blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formandens foranstaltning med kasserer og sekretær. Kassereren skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen holder møder efter behov, og når formanden eller mindst 1 af bestyrelsen finder det fornødent.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Er en bestyrelse ikke fuldtallig, supplerer den sig i årets løb med suppleanten.

1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling.

Suppleanten vælges for 1 år.

Hvis en suppleant træder ind i bestyrelsen i stedet for et medlem, der går af i utide, skal denne suppleant på valg på den førstkommende ordinære generalforsamling, selv om der trædes ind i et medlemskab der først udløber på en senere ordinær generalforsamling.

Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder på lige fod med bestyrelsens medlemmer, dog uden stemmeret.

§ 6. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af 1 revisor inden generalforsamlingen og godkendes endeligt af denne.

Revisoren vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Desuden vælges hvert år 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 7. Tegningsregler

Foreningen forpligter i økonomiske anliggender over for tredjemand ved underskrift af bestyrelsen.

De daglige forretninger kan ske ved underskrift af formanden eller kassereren.

§ 8. Det lokale arbejde

Bestyrelsen

 • forestår i fællesskab afdelingens arbejde og kontakt til hovedforbundet.

 • kan lade sig repræsentere i andre foreninger eller, hvor den i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt.

 • kan udtale sig på forbundets og afdelingens vegne i alle lokalspørgsmål.

 • holder hovedbestyrelsen/forbundet underrettet om afdelingens aktiviteter.

 • forpligter sig til at fastholde Cyklistforbundets linie.

 • indberetter afvigelser eller uenighed til hovedbestyrelsens afgørelse.

 • kan nedsætte permanente og ad hoc udvalg til varetagelse af foreningens aktiviteter.

§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan besluttes på en generalforsamling.

Hertil kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer, som er besluttet af generalforsamlingen, skal godkendes af Cyklistforbundets hovedbestyrelse, jf. forudsætningsvis forbundets vedtægters § 17, stk. 2

§ 10. Ophør

Ophør af foreningen kan besluttes på en generalforsamling. Forslag om ophør af foreningen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Opløsning af foreningen kan ske, når mindst halvdelen af medlemmerne stemmer og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er stemmerne ikke tilstede, skal en ny generalforsamling indkaldes inden udgangen af den følgende måned, og beslutningen tages da med det nævnte flertal, uanset omfanget af tilstedeværende stemmer.

Ved foreningens ophør overgår eventuelle ejendele til landsforeningen Cyklistforbundet.

§ 12. Ikrafttræden

Ovennævnte vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den [generalforsamlingsdato].
De afløser hidtil gældende vedtægter. Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtægterne kan hentes i PDF-format her
Vedtægterne kan fås i Word-format ved henvendelse til sekretariatet på mail: post@cyklistforbundet.dk

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem