Vedtægter og forretningsorden

Hvem kan stille op til Cyklistforbundets hovedbestyrelse? Hvordan kan man oprette en lokalafdeling? Hvem har stemmeret på Cyklistforbundets årlige landsmøde? Det er blandt de forhold, som Cyklistforbundets vedtægter regulerer.

Vedtægterne er vedtaget på Cyklistforbundets landsmøde den 30. oktober 2021 i Odense. Hent vedtægterne i PDF

Forretningsordenen uddyber de bestemmelser, der er givet i Cyklistforbundets vedtægter. Læs Cyklistforbundets forretningsorden

Vedtægter

Navn og formål

§ 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet.

Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund.

§ 2. Cyklistforbundets formål er:

 • At skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed, komfort og oplevelsesrigdom for cyklister i hverdagen og fritiden.

 • At få flere til at cykle mere.

 • At fremme cyklisme til gavn for folkesundhed, natur og miljø.

 • At nedbringe trafikkens belastning af miljøet.

 • At sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel.

 • At opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler.

 • At sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje.

Medlemskab

§ 3. Der optages medlemmer fra hele landet. Æresmedlemmer kan udnævnes, når forslag herom vedtages af den samlede hovedbestyrelse.

Stk. 2. Medlemskab træder ud af kraft, når kontingent ikke er betalt til den fastsatte frist. Udmeldelse kan ske når som helst ved henvendelse til sekretariatet. Hel eller delvis tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse kan ikke finde sted.

Stk. 3. Kontingent kan betales for enkeltpersoner eller som husstandskontingent for et antal personer, der bor på samme adresse.

Stk. 4. Husstandskontingentet er større end kontingentet for enkeltpersoner.

Stk. 5. Enkeltpersoner, der i kontingentåret opnår den i Danmark til enhver tid gældende pensionsalder, er tilkendt førtids- eller anden form for pension eller i hele kontingentåret har en alder mindre end 26 år eller er studieaktiv, er berettigede til at betale et reduceret kontingent.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan berettige andre end de i stk. 5 nævnte til at betale reduceret kontingent.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer og kontingent for selskabers og andre juridiske personers optagelse som medlem (firmamedlemskab).

Landsmødet

§ 4. Landsmødet er forbundets øverste myndighed i alle anliggender, dog jf. § 25, stk. 2.

Stk. 2. Landsmødet består af et antal delegerede valgt for 1 år af afdelingernes generalforsamlinger. Der kan vælges suppleanter for de delegerede.

Stk. 3. Afdelingerne vælger delegerede efter deres medlemstal pr. 1. januar. For de første påbegyndte 1.000 medlemmer vælges 2 delegerede. For hver følgende påbegyndte 500 medlemmer vælges 1 delegeret. Hvis afdelingen stiftes efter 1. januar, sker valget af delegerede på den stiftende generalforsamling.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen deltager med samme rettigheder som de delegerede.

Stk. 5. Landsmødet er åbent for alle medlemmer. Det kan dog besluttes, at taleretten for ikke‑delegerede begrænses.

Stk. 6. Alle medlemmer er valgbare til forbundets hverv.

Stk. 7. De politisk valgte revisorer deltager med taleret på landsmødet.

Stk. 8. De af Hovedbestyrelsen udpegede repræsentanter deltager som delegerede på Landsmødet. Der kan ikke vælges suppleant for de delegerede repræsentanter.

Stk. 9. Forbundet afholder helt eller delvist rejse- og opholdsudgifter for de delegerede, hovedbestyrelsens medlemmer og politisk valgte revisorer.

§ 5. Ordinært landsmøde afholdes hvert år i oktober-november måned. De delegerede indkaldes digitalt med mindst 1 måneds varsel. Landsmødet annonceres derudover i medlemsbladet "Cyklister" med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelsen skal være bilagt dagsorden, beretning, regnskab, forslag til budget, forslag til arbejdsprogram og eventuelle indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan vælge at afholde et digitalt landsmøde, såfremt det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at afholde fysisk landsmøde. Dersom landsmødet afvikles digitalt, har de tilkoblede, delegerede medlemmer af Cyklistforbundet stemmeret på lige fod med de eventuelt fysisk fremmødte delegerede til landsmødet. Formalia vedr. indkaldelse, tidsfrister, bilag mv. skal efterleves og opfyldes uanset formen på landsmødet.

§ 6. Ethvert landsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte, når indkaldelse og dagsorden, jf. § 5, er bekendtgjort på lovlig måde.

§ 7. Dagsorden for det ordinære landsmøde skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent

 • Beretning

 • Regnskab og kommende års budget

 • Fremlæggelse og behandling af hovedbestyrelsens forslag til arbejdsprogram

 • Behandling af indkomne forslag. Ændringer til indkomne forslag kan sendes digitalt til sekretariatet.

 • Valg af hovedbestyrelse og suppleanter. Som hovedbestyrelsesmedlemmer vælges kandidaterne med de højeste stemmetal, mens de to følgende i rækkefølgen bliver suppleanter (1-2). Hvis ikke alle suppleantposterne ved dette valg er blevet besat, efterlyses kandidater, og der foretages valg. De derved indvalgte suppleanter indplaceres i rækkefølge efter de før valgte.

 • Valg af landsformand. Efter valg af hovedbestyrelse vælges landsformanden blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne, hvis landsformanden er på valg det pågældende år.

 • Valg af to politiske revisorer og to suppleanter. Som politiske revisorer vælges kandidaterne med de højeste stemmetal, mens de (højst 2) følgende i rækkefølgen bliver suppleanter (1-2). Hvis ikke alle suppleantposterne ved dette valg er blevet besat, efterlyses kandidater og der foretages valg. De derved indvalgte suppleanter indplaceres i rækkefølge efter de før valgte.

 • Eventuelt

 • Evaluering af landsmødet

§ 8. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 6 uger før det annoncerede landsmødetidspunkt, hvorpå de snarest offentliggøres.

§ 9. Landsmødets afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de delegerede og hovedbestyrelsen. Afgørelser træffes skriftligt, når dirigenten eller mindst 1/3 af de deltagende delegerede forlanger dette.

Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Stemmeretten udøves personligt, og hver person kan kun afgive én stemme.

Stk. 4. Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget på dagsordenen.

Stk. 5. Det påhviler dirigenten at påse, at forbundets vedtægter og øvrige gældende retsregler overholdes.

Stk. 6. Det påhviler referenten at anføre alle landsmødets beslutninger og eventuelle stemmetal i referatet.

Ekstraordinært landsmøde

§ 10. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, når hovedbestyrel­sen, mindst 1/3 af de delegerede eller mindst 300 medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden.

§ 11. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes senest 1½ måned efter kravets frem­sættelse. Det indkaldes digitalt med mindst 3 ugers varsel til de delegerede. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden samt oplæg fra initiativtagerne til mødet.

Hovedbestyrelsen

§ 12. Hovedbestyrelsen består af otte medlemmer valgt på landsmødet. Dersom et hovedbestyrelsesmedlem afgår for resten af sin funktionstid eller midlertidigt under varetagelse af et ansættelsesforhold i forbundet, jf. stk. 3, indtræder de valgte suppleanter i tur og orden efter opnået stemmetal.

Stk. 2. Efter valg til hovedbestyrelsen vælges landsformanden blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne, hvis landsformanden er på valg det pågældende år. Landsformanden vælges for 2 år. Dersom landsformanden afgår i sin funktionstid, kan et af hovedbestyrelsens øvrige medlemmer konstitueres frem til næste landsmøde. Kan flertal herfor ikke opnås, indkaldes til ekstraordinært landsmøde med landsformandsvalg som dagsordenspunkt, jf. § 10.

Stk. 3. Halvdelen af hovedbestyrelsen afgår på hvert års ordinære landsmøde. Valg af et hovedbestyrelsesmedlem kan højst gælde for to år. Et hovedbestyrelsesmedlem skal fratræde sit hverv, for så vidt og i det tidsrum pågældende varetager et ansættelsesforhold i forbundet.

Stk. 4. Suppleanter vælges for 1 år. Hvis en suppleant træder ind i hovedbestyrelsen i stedet for et medlem, der går af inden sin valgperiodes udløb, skal det pågældende nye medlem på valg på det følgende ordinære landsmøde, hvis funktionstiden varer ud over dette.

Stk. 5. Såfremt der vælges flere end fire medlemmer til hovedbestyrelsen, vil de fire kandidater, der får flest stemmer, blive valgt for to år, de øvrige for et år.

Stk. 6. Ved stemmelighed i afgørende situationer foretages der omvalg mellem de personer, der har dette stemmetal.

Stk. 7. For kandidater der opstiller til hovedbestyrelsen for første gang, gælder det, at tilstedeværelse på landsmødet er påkrævet.

§ 13. Hovedbestyrelsen varetager forbundets arbejde efter landsmødet i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af dette.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen ansætter en direktør til at varetage Cyklistforbundets daglige drift. Ansvarsfordelingen mellem hovedbestyrelsen og direktøren skal reguleres i direktørinstruksen og regnskabsinstruksen.

Stk. 3. Forbundet tegnes i forening af landsformanden (subsidiært af næstformanden) og direktøren (eller dennes stedfortræder).

§ 14. Hovedbestyrelsen konstituerer sig ved landsformandens foranstaltning umiddelbart efter hvert års landsmøde med næstformand og kasserer.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter de årlige kontingentsatser.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed udgør landsformandens eller ‑ i dennes fravær ‑ næstformandens stemme udslaget.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan kun træffe beslutninger ved åbne afstemninger.

Stk. 6. Det påhviler sekretariatet at påse, at mødereferater og bilag hertil opbevares systematisk og på betryggende måde.

§ 15. Hovedbestyrelsen er ulønnet.

§ 16. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at iværksætte og forestå tildelingen af en pris under titlen "Peter Elmings Initiativpris". Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for pristildelingen.

Afdelinger

§ 17. Afdelinger kan oprettes i kommuner, hvor der ikke i forvejen findes en afdeling. Forslag herom indsendes til sekretariatet.

Stk. 2. Afdelinger oprettes på en stiftende generalforsam­ling. Vedtægterne udarbejdes efter en standardskabelon, som sikrer efterlevelse af Cyklistforbundets vedtægter. Afdelingens vedtægter skal godkendes af hovedbe­styrelsen.

§ 18. Afdelingerne varetager lokale spørgsmål i afdelingens kommuner i overens­stemmelse med Cyklistforbundets politik. Derudover kan afdelingerne deltage i Cyklistforbunds øvrige virksomhed.

§ 19. Afdelingens medlemmer er forbundets medlemmer bosat i den pågældende afdelings kommune, medmindre medlemmet ønsker at være tilknyttet en anden afdeling. Intet medlem kan være optaget i mere end en afdeling.

§ 20. Ønske om oprettelse af en afdeling, der dækker flere kommuner, skal forelægges hovedbestyrelsen. I afdelinger, der dækker flere kommuner, kan et flertal på et medlemsmøde, indkaldt blandt samtlige medlemmer i en kommune, oprette en selvstændig afdeling, jf. § 17.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan godkende oprettelse af temaafdelinger, der ikke er geografisk bundet, men som udspringer af medlemmernes særlige interesse for et nærmere afgrænset tema inden for Cyklistforbundets formål.

Delegerede

§ 21. Hvert år i januar meddeler hovedbestyrelsen afdelingerne, hvor mange delegerede til landsmødet, der kan vælges af hver afdeling, jf. § 4, stk. 2.

Repræsentanter

§ 22. I kommuner, hvor der endnu ikke er oprettet afdelinger, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udpege repræsentanter til at bistå sig med varetagelse af forbundets interesser.

Opløsning

Opløsning
§ 23. Spørgsmål om forbundets opløsning skal forelægges samtlige medlemmer til skriftlig afgørelse.

Stk. 2. Opløses forbundet, tilfalder dets ejendele og midler en anden almennyttig forening mv., som er hjemmehørende i Danmark eller et andet EU/EØS land, og som arbejder med formål i overensstemmelse med forbundets formålsparagraf.

Regnskabsår

§ 24. Forbundets regnskabsår er kalenderåret.

Ikrafttrædelse

§ 25. Forbundets tidligere vedtægter er bortfaldne ved ikrafttrædelse af nærværende vedtægter.

Stk. 2. Livsvarigt medlemskab, der er tegnet inden 24. marts 1977 i henhold til de da gældende vedtægter, er uanset bestemmelserne i stk. 1 fortsat gældende.

Læs også

Hovedbestyrelsen

Cyklistforbundets hovedbestyrelse vælges på landsmødet. Mød hovedbestyrelsen og læs referater fra hovedbestyrelsens møder.

Se bestyrelsen

Det laver vi

Vi står bag indsatser, som får flere til at cykle, som gør det mere sikkert at cykle, og som bidrager til at bruge cyklen som løftestang til en sund, grøn og mere bæredygtig verden

Det laver vi

Bliv aktiv i cykelsagen

Gør en forskel. Få indflydelse. Brug frivillighåndbogen. Find en lokal afdeling.

Gå til Frivilligportalen