Fremkommelighed og supercykelstier

Cyklistforbundet mener, at staten og kommunerne sammen bør arbejde for at skabe en sammenhængende cykelinfrastruktur med brede og velholdte cykelstier, grønne bølger, supercykelstier og andet, der sikrer fremkommeligheden til cykelpendlere over hele landet.

Det skal være let at vælge cyklen som transportmiddel – også over længere afstande. Det forudsætter et logisk opbygget cykelstinet med gunstige muligheder for at komme fra én destination til en anden med færrest mulige stop.

En ubesværet og uafbrudt cykeltur giver en bedre cykeloplevelse og kan få flere til at vælge cyklen som dagligt transportmiddel. Sammenhængende cykelinfrastruktur, brede og velholdte cykelstier og grøn bølge er nogle af de elementer, der sikrer fremkommeligheden og giver cyklisten mulighed for at fastholde sit flow.

Supercykelstier er et godt alternativ til biler

Supercykelstier gør det mere attraktivt at vælge cyklen frem for bilen – særligt på de længere strækninger. I hovedstadsområdet samarbejder mere end 20 kommuner om et net af supercykelstier, der allerede er godt på vej, ligesom supercykelstier er etableret eller på vej i byer som Odense, Esbjerg, Aalborg og Aarhus.

Cyklistforbundet mener, at staten og kommunerne sammen bør arbejde for at skabe attraktive superruter til cykelpendlere over hele landet.

Fakta: Supercykelstier

Der findes ingen fast definition på en supercykelsti i vejreglerne (Der er dog en arbejdsgruppe i regi af Vejdirektoratet, der arbejder på en række anbefalinger til vejreglerne).

Supercykelsti-samarbejdet i Storkøbenhavn har formuleret nogle vejledende standarder for denne type cykelstier: En supercykelsti forbinder knudepunkter som boligområder, uddannelsesinstitutioner og områder med mange arbejdspladser Komforten er høj og ensartet på tværs af kommuner. Stierne har jævn asfalt, god vedligeholdelse, plads til at overhale og ekstra services for cyklister i form af grøn bølge, fodhvilere, cykelpumper osv.

Samfundsøkonomiske gevister ved supercykelstier

Erfaringerne fra supercykelstierne i Storkøbenhavn viser, at der er store samfundsøkonomiske gevinster at høste ved at forbedre forholdene for cykelpendlere. Bl.a. vurderes det, at de cyklister, der anvender supercykelstierne, årligt vil spare samfundet for 1,4 millioner bilture – svarende til en årlig reduktion i CO2-udslippet på 856 tons eller 34.000 færre sygedage, hvis det planlagte netværk i hovedstaden realiseres.

Læs mere på Supercykelstier.dk

Case: Cykelbroer skaber fremkommelighed

De seneste ti år har Danmark fået en række forskellige broer, som har været med til at forbedre fremkommeligheden for cyklister væsentligt og fremme cykelandelen lokalt.

En af broerne, der har gjort en markant forskel, er Bryggebroen ved Fisketorvet i København. Broen blev anlagt i 2006 og fik i 2014 en niveaufri tilslutning i form af Cykelslangen, så den i dag udgør en hurtig og sammenhængende cykelforbindelse imellem Islands Brygge og Vesterbro. Færdiggørelsen af genvejen resulterede i et anseeligt trafikspring: I 2012 kørte 11.000 cyklister over broen hver dag. Det tal er steget til over 14.000 om dagen.

Ligeledes blev Byens Bro i Odense indviet i maj 2015. Broen, der er bygget over baneterrænet, forbinder byområderne nord og syd for jernbanen og forventes at koste 116 mio. kr. Byens Bro er et eksempel på, hvordan kommunerne investerer seriøst i forbedret fremkommelighed for cyklister.

Case: Farumruten får flere i sadlen

På Farumruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns kommuner, er antallet af cykelpendlere steget med 52 pct., siden ruten blev indviet i 2013. Af disse nye cykelpendlere er 21 pct. nye på ruten, mens 79 pct. i større eller mindre grad benyttede ruten før indvielsen. Evalueringen af Farumruten viser endvidere, at hver fjerde af de nye brugere på ruten tidligere var bilister.

Case: Øget pendling med supercykelsti i Albertslund

I Albertslund Kommune har to nye supercykelstier ført til en øget grad af cykelpendling i kommunen, viser en undersøgelse. Supercykelstiernes brugere er især blevet mere tilfredse med den oplevede tryghed og fremkommelighed, viser 1.000 stopinterviews før og efter åbningen af supercykelstierne.

Cyklistforbundet anbefaler

  • Tværkommunalt samarbejde er vejen frem, hvis vi skal have flere til at pendle på cykel over længere distancer.

  • Der bør etableres en entydig standard for supercykelstier på tværs af de danske kommuner.

  • Cykelstier bør anlægges med udgangspunkt i at forbedre fremkommelighed, tilgængelighed, komfort, sikkerhed og tryghed.

  • Centralt i arbejdet med at sikre cyklisters fremkommelighed er elementer som: Grønne bølger, niveaufrie skæringer ved større vejkryds, prioritering af cykeltrafikken frem for anden trafik fra tilstødende sideveje og adskillelse af cyklister og buspassagerer ved stoppesteder.

  • Det er oplagt at tænke brugen af elcykler sammen med etableringen af supercykelstier

Holdningspapiret er vedtaget af Cyklistforbundets landsmøde 2016.

Læs også

Det vil vi

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Aktuelt

12. januar 2019

Cykelland Nu

Danmark har brug for flere cyklister! Se vores fire politiske forslag til, hvordan vi kan sikre en stærk dansk cykelkultur også fremover.

Se politikoplægget

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler