Bikeability - hvad gør byer cykelvenlige?

Forskningsprojektet Bikeability havde fokus på, hvad der gør byer cykelvenlige, og hvad der får danskerne til i højere grad at vælge cyklen.

Den 29. januar 2014 blev der sat punktum for forskningsprojektet Bikeability, som over fire år undersøgte, hvordan vi kan få danskerne til at cykle mere og længere. Forskningsprojektet blev afsluttet med en konference på Christiansborg, hvor 230 forskere, politikere og kommunale trafikplanlæggere diskuterede fremtidens cykelplanlægning.

Projektet tog udgangspunkt i behovet for nye investeringer og undersøgte spørgsmål som: Hvordan gør vi byer cykelvenlige? Hvordan forbedrer vi byrum og cykelinfrastruktur, så flere lader bilen stå til fordel for cyklen? Hvordan giver vi dem, der allerede cykler, en endnu bedre oplevelse?

Overordnet set fokuserede Bikeability på fire parametre, der kan have indflydelse på byboernes cykelvaner:

  1. Sociale, kulturelle og demografiske ændringer

  2. Ændringer i byens struktur, fx befolkningstætheden samt antallet og placering af cykelstier

  3. Forbedringer af infrastrukturen, fx nye cykelbroer, forbedret belægning og belysning samt færre steder, hvor der skal stoppes

  4. Forskellige strategier for planlægning og design af bydele og cykelruter

Bikeability blev i årene 2010-2014 gennemført som et samarbejde mellem universiteter i Danmark og Holland. Projektet blev støttet af Det Strategiske Forskningsråd med deltagelse af Københavns Universitet, DTU, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Delft Tekniske Universitet. Cyklistforbundet varetog sammen med Kræftens Bekæmpelse populærformidlingen af forskningsresultaterne.

Læs om projektet og resultaterne

På denne side finder du en video, der sammenfatter projektet, præsentation af forskningsresultater, en afsluttende artikel offentliggjort i Tidsskriftet Trafik og Veje maj 2014 samt fakta om projektet.

Forskningsresultater:

Barrierer for børns hverdagscykling

Forældre oplever, at der er mange barrierer for børns cykling i hverdagen. Det kræver særlige indsatser og prioriteringer at skabe plads til børns cykling. Her er eksempler på, hvordan forældre overvinder barrierer.

Læs mere

Byform og cykling: Hvordan skal cykelbyen se ud?

Cykelbyen er en større by, der er kompakt, tæt, og har et transportnet, der gør det muligt at cykle på kryds og tværs. Samtidigt er den ikke bygget op omkring kollektive trafikkorridorer. Bytæthed fremmer cyklisme – bakker begrænser.

Læs mere

Cykelandel og bystruktur

Betydningen af lokale, regionale og terrænforhold: I et projekt, gennemført for Naturstyrelsen, har vi set på hvilke bystrukturfaktorer, der har betydning for cyklingen i danske byer med over 9000 indbyggere.

Læs mere

Cykelsuperstier – ikke så super endda

Projekt ’Cykelsuperstier’ har været lanceret som en storstilet politisk satsning. Vores studier og COWI’s evaluering af C99 Albertslundruten viser dybe sprækker i forholdet mellem målsætninger og udførelse.

Læs mere

Cykling og sundhed

Cykling som transport har potentiale til at forbedre folkesundheden i Danmark. Danskerne cykler 2.8 mia. km hvert år, hvilket svarer til ca. 4 % af alle kørte kilometer, og 17 % af alle ture. Få et indblik i cyklingens mange sundhedsmæssige fordele.

Læs mere

Cyklismens iscenesættelse

En ny bog præsenterer en model til at forstå hverdagens mobilitet ud fra konkrete situationer. Modellen kan både anvendes som analyseredskab og som forlæg for en konkret plan eller intervention.

Læs mere

Cyklisters bevægelser i Aarhus

GPS-baseret undersøgelse af cyklister i Aarhus danner baggrund for at revidere opfattelsen af cyklisters nærmiljø. Det giver anledning til nytænkning af måden, man beregner områders cykelvenlighed på - specielt i forhold til områdets størrelse og form.

Læs mere

Danmark er cykelland nummer 2 i Europa

Europas cykeltransportvaner er blevet kortlagt i et samarbejde mellem DTU Transport og Lunds Universitet. Med udgangspunkt i eksisterende undersøgelser har forskerne kortlagt omfanget af ture og deres længde i en lang række europæiske lande.

Læs mere

Effekter af forbedringer af cykelstierne langs Vestvolden

Virker det overhovedet at forbedre forholdene på cykelstierne? Kommer der flere cyklister? Dette videnblad dokumenterer effekterne af forbedringer af fx belægning, skiltning og belysning.

Læs mere

Er fremtidens by en cykelby?

Hvordan kan cyklen være med til at løse fremtidens mobilitetsudfordringer og bidrage til at skabe en god by for mennesker? Dét var udgangspunktet for FutureLab – en ’masterclass’ der i to dage samlede eksperter på tværs af faglighed og nationalitet.

Læs mere

Et styrket fokus på koblingen mellem cykling og sundhed

I specialet ’København, cyklernes by?’ bliver der sat spørgsmålstegn ved de politisk erklærede visioner om at fremme cyklisme. Analysen tager udgangspunkt i de mest magtfulde politiske aktører på kommunalt og landsdækkende niveau.

Læs mere

Forbedret stinet giver nye cyklister

Det nytter at forbedre fx belægning, skiltning og belysning for at få folk til at vælge cyklen fremfor andre transportformer. Det giver tilmed cyklisterne en bedre oplevelse af at cykle.

Læs mere

Går det op eller ned for cykling i Danmark?

Overordnet er cyklingen i Danmark faldende, men i de største byer er der vækst eller uændret cykling. Det går således både ned og op for cykling i Danmark, og forskellen i cykling mellem by og land øges.

Læs mere

Hvad foretrækker cyklister på deres rute?

I et studie af cyklister i København, har vi fundet, at over 80 % af cyklisterne er villige til at cykle en omvej, for at opnå en rute som de bedre kan lide eller for at undgå ting, de ikke bryder sig om.

Læs mere

Hvad kan få danskerne til at cykle mere og længere?

Danskerne elsker at cykle, og de er klar til at cykle endnu mere, hvis der er grønne omgivelser, få stop og lange cykelstier. Det viser en ny dansk undersøgelse, som er lavet blandt 3.900 cyklister i Storkøbenhavn.

Læs mere

Hvad skal der til for at danskerne cykler?

De fleste ved, at cykling er sundere end at køre i bil eller bus. Alligevel er det svært for folk at ændre adfærd, og der er stor forskel på at vide, hvad man bør gøre, og så rent faktisk at praktisere det.

Læs mere

Hvilke rammer fremmer det rigtige valg?

Cykling er sundt, og de fleste ved sikkert at cykling er sundere end passive transportformer som bil eller bus. Alligevel er det svært for folk at ændre adfærd fra den passive transport til cykling. Hvorfor er der stor forskel på hvad vi ved vi bør gøre, og det vi reelt gør?

Læs mere

Hvordan ser cykelegnede omgivelser for børn ud?

Børns cykelvaner er påvirket af forældre, nærmiljøets trafikforhold og lokale transportnormer. Det viser en ny undersøgelse, som er lavet blandt forældre til 20 skolebørn i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister

Vi bosætter os ikke tilfældigt, men ofte på baggrund af økonomiske, praktiske eller sociale forudsætninger. Spørgsmålet er derfor: Cykler folk fordi de tilfældigvis bor et sted med gode cykelmuligheder, eller fordi de har valgt at bo et sted, hvor det netop er muligt?

Læs mere

Investeringer i infrastruktur – gør det en forskel?

Som en del af Bikeability-projektet er der lavet et casestudie af tre forholdsvis nye investeringer i infrastruktur. Det viser, at danske cyklister værdsætter sikkerhed/tryghed, enkle visuelle oplevelser og hurtigere cykelstier, højt, når der skal bygges ny cykelinfrastruktur.

Læs mere

Udviklingen i cykelandelen i kommunerne

Cyklen er med knap 15 procent af alle ture en vigtig del af det danske transportsystem. Analyser viser, at cykelandelen er faldet i en årrække. De største fald sker i kanten af de store byregioner på Sjælland og i Østjylland.

Læs mere

Kort om Bikeability

  • Forskningsprojektet Bikeability blev i årene 2010-2014 gennemført som et samarbejde mellem universiteter i Danmark og Holland

  • Målet med Bikeability har været at blive klogere på, hvor meget danskerne cykler, hvorfor de cykler, og ikke mindst hvad de fysiske rammer i form af f.eks. bydesign, cykelstier og grønne omgivelser betyder for lysten til at cykle.

  • Bikeability var støttet af Det Strategiske Forskningsråd.

  • Projektparterne var: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Delft Tekniske Universitet, Cyklistforbundet og Kræftens Bekæmpelse.

Se også

Alt om cykling

Viden og værktøjer

Cyklistforbundet udvikler løbende værktøjer til kommuner og skoler, der ønsker at arbejde med cykelfremme. Cyklistforbundet gennemfører også undersøgelser, der giver ny viden til arbejdet med cykelfremme. Find det hele her.

Gå til Viden og Værktøjer

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler