Cyklistforbundet i Odense

Kontak
t:
Jens Henriksen (Lokalformand), mail: yenz@skovhoj.dk, tlf.: 51 38 32 59

Afdelingen siger

Bestyrelse

Lokalformand

Jens Henriksen, mail: yenz@skovhoj.dk, tlf.: 51 38 32 59

Følg afdelingen på Facebook