Seks anbefalinger til at arbejde med cykelfremme for mennesker med handicap

For mennesker med handicap kan et liv med cykling give både god motion, større selvtillid, højere livskvalitet og en følelse af ligeværd. Det viser undersøgelsen 'Cykling for alle', som Cyklistforbundet og Videnscenter om handicap står bag.

Cyklistforbundet og Videnscenter om handicap præsenterer her seks konkrete anbefalinger til indsatsområder i arbejdet med at styrke mennesker med handicaps muligheder for at cykle.

Anbefalingerne er målrettet fagprofessionelle og beslutningstagere på tværs af cykel-, sundheds- og socialområdet - fx trafikplanlæggere, fysio- og ergoterapeuter, sagsbehandlere, socialpædagoger på bosteder og øvrige fagfolk, der arbejder på tværs af sektorerne.

De er udarbejdet på baggrund af en større undersøgelse af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med cykling for mennesker med handicap.

Se anbefalingerne nedenfor eller download dem samlet som PDF.

Cykling har haft en enorm betydning for mit selvværd.Jan Friis Jørgensen, 56 år, rygskadet kørestolsbruger

 • Anbefaling 1:

  Til dig, der arbejder med anlæg af cykelinfrastruktur i en kommune eller rådgivningsvirksomhed

Sørg for tryg og tilgængelig cykelinfrastruktur

Det er vigtigt, at man som cyklist med handicap kan være sikker på, at den planlagte rute er tryg, niveaufri og tilgængelig hele vejen, og at der ikke pludselig er en trappe, dårlig belysning eller anden forhindring, som man ikke kan forcere. Når dele af cykelstien fx inddrages ifm. vejarbejde, kan det være svært eller umuligt for specialcykler (og ladcykler) at passere, medmindre der er sørget for ramper eller andre niveaufrie løsninger. Nogle mennesker med handicap kan desuden - også selvom de kører fint på en tohjulet cykel - have svært ved at løfte cyklen op over en kantsten og er måske dårligt gående, så de ikke kan trække cyklen forbi vejarbejdet. Derudover oplever flere mennesker med handicap, at det er svært og utrygt at cykle på fx en trehjulet cykel. Det kan bl.a. skyldes cykelstiens tværgående hældning, for stejle tilkørselsramper eller uhensigtsmæssig placering af bomme, som er svære eller umulige at forcere med en specialcykel.

Et grundprincip for handicapvenlig cykelplanlægning bør være, at man ikke skal løfte et hjul for at komme frem. Som trafikplanlægger eller -rådgiver kan du arbejde for brede, tilgængelige, sammenhængende og vedligeholdte cykelfaciliteter, herunder cykelparkering til specialcykler tæt på indgangen, og flere lukkede stisystemer, der blandt andre tilgodeser cyklister med særlige behov. I vejreglerne om tilgængelighed kunne det tydeliggøres, at der også er behov for tilgængelighed i cykelinfrastrukturen for at sætte fokus på, at det også er et sted, hvor mennesker men handicap færdes. Et tilgængelighedsfilter på cykelruteplanlæggere ville ligeledes kunne give øget tryghed, når man som menneske med handicap skal planlægge sin cykelrute, hvilket kræver en detaljeret gennemgang af kommunens infrastruktur.


 • Anbefaling 2:

  Til dig, der arbejder med cykelfremme i en kommune eller organisation

Styrk god cyklistadfærd

Andre cyklisters adfærd er en væsentlig utryghedsskabende faktor, der afholder mange mennesker med forskellige typer handicap fra at cykle. Der er således behov for en adfærdsændring blandt andre cyklister, men også blandt bilister, når de passerer cyklister med handicap. En adfærdsindsats vil ikke blot skabe større sikkerhed og tryghed for cyklister med handicap. Andre grupper som børnefamilier og ældre, der også har brug for ekstra tryghed i trafikken, vil også få gavn af indsatsen, der kan være med til at øge cykelandelen bredt set.

Arbejder du fx med kommunens cykelindsats kan du udforme informations- eller adfærdskampagner eller andre tiltag, der sætter fokus på cyklister med handicap eller særlige behov, og give andre cyklister og trafikanter en bedre forståelse for, hvordan deres adfærd opleves af cyklister med handicap. Du kan også iværksætte infrastrukturelle tiltag eller lignende til at forbedre cyklisters adfærd og derved skabe en mere hensynsfuld og ansvarlig cykelkultur.


 • Anbefaling 3:

  Til dig, der arbejder med cykelfremme i en kommune eller organisation

Lad jeres cykelindsatser favne forskellige behov

I ord og billeder fremstilles den danske cykelkultur ofte i form af en cyklist på en tohjulet cykel eller måske en ladcykel til børnefamilien. Dette understøtter en ubevidst forestilling om, at mennesker med handicap ikke cykler. Der mangler bredt set en anerkendelse blandt cykelfagfolk af, dels at mennesker med handicap også cykler eller ønsker at cykle, og dels at denne gruppe samtidig har nogle særlige behov og udfordringer ift. cykling.

Arbejder du som trafikplanlægger eller med cykelfremme i en organisation eller i fx en cykelklub, kan du fx understøtte dette ved at arbejde for eller tydeliggøre, at jeres cykelindsatser kan inkludere cyklister med forskellige behov, og synliggøre, at alle kan være med. Derudover kan du sikre, at cyklister med handicap i højere grad er repræsenteret i kommunikationen omkring jeres cykelindsatser.


 • Anbefaling 4:

  Til dig, der arbejder med at lave aktiviteter på handicapområdet, er forælder eller pårørende

Skab flere arenaer for at (gen)lære at cykle

For forældre til børn med handicap kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvordan de lærer deres barn at cykle. Nogle tænker måske slet ikke cykling som en mulighed på grund af barnets handicap, og barnet går dermed helt glip af glæden ved at cykle. For voksne med et erhvervet handicap er det også en udfordring at komme op på cyklen igen. For både forældrene og de voksne med handicap gælder, at de ofte står alene med opgaven at lære barnet eller at genlære sig selv at cykle. Der er derfor behov for at hjælpe mennesker med handicap med at kickstarte cykelglæden.

Arbejder du fx med at lave aktiviteter på handicapområdet, kan du udforme indsatser, der giver målgruppen og deres pårørende et sted at cykle og få hjælp og vejledning. En sådan arena vil samtidig tilbyde dem et fællesskab, hvor de lærer eller genlærer at cykle med ligestillede, de kan spejle sig i. Det kunne fx være i form af cykelkurser, ugentlige cykeldage på dag- og bosteder, specialskoler og -børnehaver, eller andre arenaer og fællesskaber, der imødekommer mennesker med handicaps forskellige udfordringer med at lære eller genlære at cykle.


 • Anbefaling 5:

  Til dig, der arbejder fx i cykelbranchen eller som sagsbehandler i en kommune

Styrk bevilling, vejledning og lejeordninger af specialcykler

Nogle mennesker med handicap kan ikke cykle på en tohjulet cykel og har derfor brug for en specialcykel for at kunne cykle. Men en specialcykel er en dyr investering for mange og desværre svær at få bevilliget gennem kommunen, uanset om det er som transportmiddel eller som aktivitetshjælpemiddel. Det kan være kortsigtet ikke at bevilge en specialcykel, men i stedet henvise til en elscooter, der muligvis er billigere, men som gør folk passive. Man bør derfor i højere grad tænke langsigtet og bevilge en specialcykler for derved at give mennesker med handicap muligheden for at deltage i aktiviteter og holde sig friske og sunde. Som sagsbehandler i en kommune kan du vejlede i muligheder og begrænsninger i at søge om cyklen som enten transportmiddel eller forbrugsgode.

Det er under alle omstændigheder vigtigt at sikre sig, at man vælger den rigtige cykel til ens behov, inden man potentielt selv går ud og køber en. For mange mennesker med handicap og deres pårørende er det dog også en udfordring netop at finde information og danne sig et overblik over, hvilke cykeltyper der findes, og mange savner mulighed for at prøve cyklen. Som sagsbehandler i kommunen eller som forhandler af specialcykler kan du bidrage med grundig vejledning i valg af cykel samt mulighed for at afprøve denne og låne eller leje en specialcykel for korte eller længerevarende perioder.


 • Anbefaling 6:

  Til dig, der arbejder som fx fysioterapeut eller ergoterapeut, i PPR, som lærer eller pædagog på (special)skole, daginstitution eller i SFO.

Forstå og brug cykling som aktivitet i professionel praksis

Flere fagprofessionelle, der arbejder med mennesker med handicap, og forældre til børn med handicap peger på, at cykling for sjældent bliver anvendt som aktivitet i professionel praksis. Det er ærgerligt. For cyklen - og måske særligt elcyklen - er et energieffektivt transportmiddel fx for mennesker med nedsat gangfunktion. Mange oplever nemlig, at energiforbruget ved transporten fra A til B ved brug af fx offentlig transport gør, at man ikke kan deltage på lige vilkår med andre, når man når frem. Men på cykel kan transporten klares med færre kræfter, så der også er energi og overskud til det, der var formålet med turen.

For at imødekomme dette er der behov for, at fagprofessionelle på det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet forstår og sætter fokus på de store positive effekter, cykling kan have for den enkelte både ift. fysisk formåen og deltagelse i aktiviteter i fx skolen eller andre sociale sammenhænge.

Yderligere er der behov for, at disse fagfolk fx ved hjælp fra producenter og forhandlere af specialcykler bliver klædt bedre på til at vejlede målgruppen. Det kan være om, hvordan de kommer i gang med at cykle, forskellige måder de kan bruge cyklen på, hvilke cykeltyper og værktøjer til ruteplanlægning, der findes, og hvordan man som pårørende kan støtte op om de gode cykelvaner.

Endelig er der behov for, at de fagprofessionelle i langt højere grad får implementeret cykling i deres praksis. Som fysio- eller ergoterapeut kan du fx inddrage cyklen i rehabilitering. Som pædagog eller lærer i fx en specialskole eller daginstitution kan du inddrage cyklen i børnenes hverdag og på den måde styrke den enkeltes brug af cyklen.


For mennesker med handicap giver cyklen motion, styrker deltagelsesmuligheder og giver en følelse af frihed. Den bidrager til øget selvtillid og en oplevelse af ligeværdighed, hvor handicappet træder i baggrunden. Vi bør gøre det langt nemmere at finde og købe den rigtige cykel. Dorte Nørregaard, direktør i Videnscenter om handicap

Fra undersøgelsen 'Cykling for alle':

67% af voksne med handicap ønsker at cykle mere, end de gør.

63% af forældre til børn med handicap siger, at deres barn bl.a. cykler, fordi det er en aktivitet, hvor de kan deltage på lige fod med venner og familie.

Cykling er for alle, men ...

Undersøgelsen 'Cykling for alle' slår fast, at mennesker med handicap ønsker at cykle. 67% af voksne med handicap ønsker at cykle mere, og 77,1 % af forældre til børn med handicap ønsker, at deres børn skal cykle mere.

Men undersøgelsen peger også på en række udfordringer, som er med til at definere, om mennesker med handicap cykler eller ej:

 • Utryghed som følge af mangelfuld eller utryg cykelinfrastruktur og medtrafikanters manglende hensyn.

 • Manglende oplysning om og vejledning i forskellige specialcykler.

 • Uoverskuelig og ufleksibel ansøgningsprocedure om støtte til køb af specialcykel.

Cykling for alle: Vidensopsamling

En vidensopsamling om cykling blandt blandt mennesker med handicap, der giver et overblik over de tendenser, muligheder og udfordringer, der er forbundet med cykling for mennesker med handicap.

Hent vidensopsamlingen

Cykling for alle: Undersøgelsen

Hvad siger børn og voksne, der lever med et handicap, om at cykle? Undersøgelsen sammenfatter resultater af spørgeskema-undersøgelser om cykling blandt henholdsvis voksne og børn med handicap samt af fokusinterviews af mennesker med handicap, forældre og fagprofessionelle.

Hent undersøgelsen 'Cykling for alle'

To x tabelrapporter

Hent tabelrapport for spørgeskema-undersøgelsen om cykling blandt voksne med handicap

Hent tabelrapport for spørgeskema-undersøgelsen om cykling blandt børn med handicap

Det nedgør handicappedes muligheder for at bevæge sig rundt, at vi ikke kan få tilskud til en ladcykel, som for nogle er det mest optimale hjælpemiddel.Bettina Søndergaard, 42 år, autisme, angst, ADD og fibromyalgi

Mød fire cyklister med handicap

I portrætterne heunder kan du møde fire cyklister med handicap og høre, hvordan cykling bidrager positivt til deres hverdag, og hvilke udfordringer de møder på cykelstien som følge af deres handicap.

Mød flere cyklister med handicap i inspirationsmaterialet.

Jeg har brug for tre hjul under mig

Bettina Søndergaard har både angst, Aspergers og fibromyalgi. For hende giver cyklen en kæmpe frihed og gør at hun kan klare dagligdagens gøremål på egen hånd.

Læs mere

Emil får selvtillid af at cykle

Hver gang Emil har vist interesse for at cykle, har hans far Rasmus cyklet med - også selv om det regnede. Cyklen er nemlig rigtig god for Emils søvn og sundhed - og det gør ham stolt, at være god til at cykle.

Læs mere

Mit tankemylder får et break på mountainbiken

For Hans Helsner har det altid føltes nemmere at cykle. Han har ADHD og autisme, og derfor er det ofte forbundet med stress at tage bus, tog og bil.

Læs mere

Det er min egen krop, som cykler

Anton Stockmarr har cerebral parese og er først begyndt at cykle som voksen. Han føler sig fri, når han cykler, fordi det giver ham følelsen af, at kunne bevæge sig hvorhen, han har lyst.

Læs mere

Inspiration fra Danmark

Elsass Fonden

Elsass Fonden er en fond, der blandt andet tilbyder forskellige forløb og arrangementerfor familier, børn, unge og voksne med cerebral parese (CP).

Læs mere

Egmont Højskolen

Egmont Højskolen ligger i Hou ved Odder og har 210 elever, hvoraf 70-80 i et eller andet omfang har brug for personlig hjælp. De ansætter derfor en til tre elever til at hjælpe sig i hverdagen med for eksempel at komme i bad, spise, gøre rent, shoppe, gå i biografen og cykle. I undervisningstiden får de hjælp af hjælpelærere, som skolen ansætter.

Læs mere

Idrætsskolen - for voksne med udviklingshandicap

Idrætsskolen for voksne med udviklingshandicap (IFU) er en selvejende institution, der tilbyder daglig undervisning for voksne med udviklingshandicap i forskellige idrætsgrene og bevægelsesaktiviteter.

I deres undervisningstilbud indgår cyklen i flere forløb og underviserne har fokus på tre primære formål til at introducere cyklen:

 • At eleverne lærer cyklen at kende gennem cykling som fag og forskellige forløb.
 • At eleverne får oplevelser med cyklen som transportmiddel.
 • At cyklen indgår som alternativ bevægelsesform til at udligne elevernesforskelligheder.

Parasport Danmark

Parasport Danmark arbejder for at udbrede kendskabet til bl.a. paracykling og hjælpe alle interesserede i gang. Cykling giver dels værdifuld motion og en unik mulighed for at være aktiv i naturen – og det kan samtidig være en indgang til et værdifuldt netværk og fællesskab med andre. Men ikke alle er klar over, at der findes mange muligheder for at cykle, også hvis man har et større eller mindre fysisk handicap.

Det er muligt at cykle, uanset om du har synshandicap, balanceproblemer, er amputeret, har lammelser eller på anden måde nedsat førlighed. Paracykling henvender sig med andre ord til en meget bred målgruppe, der kan have alt fra mindre nerveskader og lettere balanceproblemer til mere omfattende funktionsnedsættelser, skriver Parasport Danmark.

Læs mere

Se oversigt over paracykelklubber i Danmark

Jørn Iversen

Virksomheden Jørn Iversen producerer, sælger og leaser specialcykler til folk med nedsat funktionsevne. Jørn Iversen har i 40 år produceret deres egne special-konstruerede cykler til mennesker med handicap. Jørn Iversen tilbyder skræddersyede løsninger til den enkelte samt specialiseret rådgivning om valg af cykel til både kommuner og mennesker med handicap.

Læs mere

Hjælpemiddelbasen

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om hjælpemidler og forhandlere af hjælpemidler. Desuden indeholder Hjælpemiddelbasen guides og information vedrørende lovgivning, standardisering og offentlige indkøb.

Læs mere

Inspiration fra udlandet

Prioritering af cyklister med handicap i cykelstrategi i UK

I UK er begrebet ”inclusive cycling” meget tydeligt på dagsordenen. 'Department of Transport' lancerede i 2020 den nationale strategi 'Gear Change: A bold vision for cycling and walking'. Strategien indeholder nye retningslinjer for udformningen af cykelinfrastruktur med cyklister med handicap for øje. I ord og billeder viser strategien desuden helt tydeligt, at mennesker med handicap også ses som cyklister.

Sammen med den nye cykelstrategi blev der afsat midler til at investere i cykelinfrastruktur med krav om, at løsningerne lever op til de nye designstandarder. Regeringen har endvidere i 2022 nedsat 'Active Travel England' (ATE), hvis rolle blandt andet er at inspicere cykelinfrastrukturen, for at sikre at den er fuldt tilgængelig.

Rehabiliteringsinstitution med fokus på cykling i Norge

I Norge findes en rehabiliteringsinstitutionen inden for det specialiserede sundhedsområde, der hedder Beitostølen Helsesportsenter. De har hvert år ca. 900 børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser på et 3 uger langt ophold med fokus på at skabe muligheder for aktivitet og deltagelse. Som en del af opholdet, har deltagerne mulighed for at få hjælp til at afsøge, afprøve og opnå kompetencer inden for de bevægelsesaktiviteter, de har motivation for. Dette kan blandt andet indbefatte at stifte bekendtskab, afprøve, regulere og tilpasse en række forskellige typer af cykler, indtil den rette er fundet. På Helsesportsenteret har de således en tydelig ambition og målsætning om, at de skal være dygtige til at tilpasse alle de aktiviteter de udbyder, så alle uanset funktionsnedsættelse kan deltage på deres måde. Dette betyder som det første, at Beitostølen Helsesportsenter har et rigtig stort lager med rigtig mange forskellige typer af specialcykler til rådighed. For det andet har de et tværfagligt team, der både kan assistere med teknisk, fysisk og pædagogisk hjælp og støtte.

Kyndig vejledning i specialcykler i Finland

Finland har to hjælpemiddelscentraler (Solia og Malike), hvor mennesker med handicap har adgang til at afprøve, leje og få rådgivning om forskellige typer af hjælpemidler -herunder standard- og specialcykler.

Solia
Solia er en hjælpemiddelcentral, hvor man har mulighed for at leje en standard cykel (fx tohjulede cykler, håndcykler eller tandemcykler) i 3 uger.


Malike
Malike er en mere specialiseret hjælpemiddelcentral, og det er særligt denne, der er aktuel for mennesker med handicap, der har brug for en mere avanceret cykel, der et tilpasset lige præcis deres behov. Hos Malike er der flere favorable muligheder for den enkelte:

 • Med kyndig vejledning fra det professionelle personale kan man teste og tilpasse et stort udvalg af specialcykler indtil den rette er fundet.
 • Man har mulighed for at afprøve og låne den pågældende cykel i det omfang, der giver mening
  for den enkelte.
 • Ønsker man at købe en cykel, kan Malike
  hjælpe med at rådgive og udfylde en
  ansøgning om økonomisk støtte.

Cykelkurser for mennesker med handicap i UK

I UK har man i en årrække arrangeret såkaldte ”inclusive cycling sessions” på tværs af landet, hvor mennesker med handicap kan komme ned og prøve forskellige specialcykler, få undervisning af primært frivillige instruktører og cykle sammen med andre. Ifølge Wheels for Wellbeing findes der omkring 200 ”inclusive cycling centers” i hele UK.

Fordelagtige tilskuds- og finansierigsmuligheder i Norge

I Norge findes en yderst favorabel aktivitetspulje, hvor børn og unge under 26 år kan fåbevilget en specialcykel til op mod 80.000 kr. Man kan vælge mellem 20 forskellige cykleri denne ordning. Er man over 26 år, stilles der krav om egenbetaling på 10 % med et loft på 5.000 NOK. I Norge er der dermed ikke den samme udfordring med finansieringen af specialcykler, som det ses i Danmark og andre lande.

Cykelkurser for familier med børn med handicap i Finland

I Finland afholdes kurser for familier med børn med bevægelseshandicap. Det understøtter de med udlån af specialcykler til afprøvning og lejecykler til lejrskoler og familieture.

Cykelfokus på terapeut- og pædagoguddannelsen i Finland

I Finland undervises i betydningen af at få adgang til at cykle på terapeut- og pædagoguddannelserne.

Det styrker hans selvbillede, når han kan det samme som sine jævnaldrende. Det giver ham også selvbestemmelse og frihed.Helle Østergaard, mor til Justin, der er 10 år og synshandicappet

Inspiration til dig, der lever med et handicap

 • Mennesker med handicap tænker ofte ikke cykling som en mulighed for dem. Til dig, der har et handicap og dine pårørende, har vi samlet et inspirationsmateriale, hvor vi viser mulighederne for og potentialet ved at cykle - uanset om man er kørestolsbruger, synshandicappet, har angst eller ADHD.

  Se inspirationsmaterialet

Om projekt 'Cykling for alle'

 • I Danmark ved vi ikke præcis, hvor mange mennesker der har et handicap. VIVE's undersøgelser viser dog, at 31% af den danske befolkning i alderen 16-64 år har et selvvurderet psykisk eller fysisk handicap (Amilon et al., 2021).

  Cyklistforbundet og Videnscenter om handicap ønsker med projekt 'Cykling for alle' at medvirke til at skabe bedre cykelmuligheder for både børn og voksne mennesker med handicap i Danmark. Projektet er støttet af den statslige Cykelpulje.

  Læs mere om projektet her

Mere fra Cyklistforbundet

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler

Det vil vi

Bliv klogere på, hvad vi arbejder for, og se vores arbejdsprogram, høringssvar, indsatsområder og formandens ledere

Se, hvad Cyklistforbundet vil